Home

Övriga rörelseintäkter

3900 Övriga rörelseintäkter (gruppkonto) Konto 3900 Övriga rörelseintäkter (gruppkonto) är ett intäktskonto. Kontot 3900 Övriga rörelseintäkter (gruppkonto) hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen I kontogrupp 3999 Övriga rörelseintäkter hittar vi konton av typen intäkter.Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret. 3999 Övriga rörelseintäkter []. Konto 3999 Övriga rörelseintäkter är ett intäktskonto. Kontot 3999 Övriga rörelseintäkter hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån 39 Övriga rörelseintäkter. 3900: Övriga rörelseintäkter (gruppkonto) 3910: Hyres- och arrendeintäkter: 3911: Hyresintäkter: 3912: Arrendeintäkter: 391

3900 Övriga rörelseintäkter (gruppkonto) - Min wiki

Exempel på övriga rörelseintäkter är gåvor, bidrag samt medlemsavgifter. Alltså allt som inte utgör ett företags normala intäkter. Ideella föreningar är dock undantagna då deras nettoomsättning annars skulle verka låg eftersom deras intäkter till stor del består av exempelvis gåvor samt lotteriförsäljning Kontogrupp 39 - Övriga rörelseintäkter Erkännande En redovisningsenhet skall redovisa en intäkt i resultaträkningen när prestationer har utförts, om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att tillfalla redovisningsenheten och om inkomsten kan mätas på ett tillförlitligt sätt + Övriga rörelseintäkter (utom produktionsstöd). Engelska + Other operating income, Senast uppdaterad: 2017-02-21 Användningsfrekvens: 2 Kvalitet: Referens: Translated.com. Svenska. En del av övriga rörelseintäkter utom stöd, Engelska. part of other operating income. Övriga rörelseintäkter som redovisas i resultaträkningen, definieras i författningskommentarerna till ÅRL som intäkter från sekundära aktiviteter inom ordinarie verksamhet. Sådana intäkter tillhör inte den primära försäljningsverksamheten och kan ligga utanför företagets kärnverksamhet. Företag som normalt själva producerar och säljer sina produkter kan t.ex. på ett.

Övriga externa kostnader. De sammanslagna posterna får i stället benämnas Bruttovinst eller Bruttoresultat. I den funktionsindelade resultaträkningen får mindre företag slå samman posterna Nettoomsättning, Kostnad för sålda varor, Bruttoresultat samt Övriga rörelseintäkter (3 kap. 11 § första stycket ÅRL) Funktionsindelad resultaträkning. Under Start - Grunduppgifter - Resultaträkningstyp kan du välja att arbeta med funktionsindelad resultaträkning (gäller ej regelverk K2).. Välj Start - Resultaträkningsmall. Nedan visas en specifikation över de kontosaldon som hämtas till respektive rad. Programmet har slagit samman kontosaldon och lagt in dem på respektive rad utifrån det baskonto. Övriga rörelseintäkter. Definition 1. Hyresintäkter från fastigheter och dividend- och hyresintäkter från fastighetssammanslutningar till bruttobelopp, provisioner och arvoden från företag inom samma koncern eller konsolideringsgrupp för tillhandahållna förvaltningstjänster och för andra liknande tjänster samt övriga intäkter. Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 184 MSEK (1 337). Beloppet innehåller till största delen valutakursvinster från fordringar och skulder med rörelsekaraktär med 550 MSEK och intäkter från rättsliga uppgörelser/tvister med 100 MSEK. Moderbolage Övriga rörelseintäkter: 377 000: 1 000 000: Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 3 727 000: 4 375 000: Rörelsekostnader. Rörelsekostnader. Här redovisas bland annat aktiebolagets kostnader för råvaror och förnödenheter, handelsvaror, personal samt övriga externa kostnader

Resultaträkningen är en av de två huvuddelarna i bokslutet och ska enligt årsredovisningslagen finnas med i årsredovisningen. Det kallas för resultaträkning just för att det är här som företagets resultat kan utläsas genom en sammanställning av intäkter och kostnader under en räkenskapsperiod, oftast ett år Rörelseintäkter. Övriga rörelseintäkter ingår heller inte i nettoomsättningen. Till dessa hör saker som gåvor, bidrag, medlemsavgifter mm. Det är alltså alla intäkter som inte är företagets normala intäkter. Dock finns det ett undantag för ideella föreningar då deras nettoomsättning skulle vara alltför låg annars

Not 2 - Kostnader fördelade per kostnadsslag. Not 3 - Anställda, personalkostnader och ersättningar till ledande befattningshavare. Not 4 - Arvode och kostnadsersättning till revisorer. Not 5 - Leasingavgifter avseende operationell leasing. Not 6 - Resultat från andelar i koncernbolag. Not 7 - Övriga rörelseintäkter K7 Övriga rörelseintäkter. Övriga rörelseintäkter uppgick till 473 miljoner kronor (1 184). I beloppet ingår till största delen realiserat resultat på säkringsinstrument med 169 miljoner kronor samt valutakursvinster på 96 miljoner kronor. För 2019 ingår det till största delen valutakursvinster från fordringar och skulder med. Övriga intäktskorrigeringar 38: Aktiverat arbete för egen räkning: 3800: Aktiverat arbete för egen räkning (gruppkonto) 3840: Aktiverat arbete - material: 3850: Aktiverat arbete - omkostnader: 3870: Aktiverat arbete - personal 39: Övriga rörelseintäkter: 3900: Övriga rörelseintäkter (gruppkonto) 3910: Hyres- och arrendeintäkter.

Övriga rörelseintäkter. Inom ramen för rörelseintäkter ingår statligt stöd för nystartsjobb om 0 (2019:16) TSEK i Övriga poster. Det finns inga ouppfyllda villkor eller eventualförpliktelser som är knutna till dessa bidrag Summa övriga rörelseintäkter: 13: 4: 244: 233 . Samtliga rörelseintäkter avser kvarvarande verksamheter. Om Duni. Duni är en ledande leverantör av attraktiva och funktionella produkter för dukning och take-away. Varumärket Duni marknadsförs på över 40 marknader och är marknadsledande i centrala och norra Europa Not 34 - Övriga rörelseintäkter; Not 35 - Övriga rörelsekostnader; Not 36 - Ersättning till revisorerna; Not 37 - Ersättning till anställda, m.m. Not 38 - Skatt på årets resultat; Not 39 - Andelar i dotterbolag; Not 40 - Immateriella tillgångar; Not 41 - Materiella anläggningstillgångar; Not 42 - Upjuten skatt; Not 43 - Kassa.

3999 Övriga rörelseintäkter - Min wiki

 1. Not 33 - Övriga rörelseintäkter. 2020. 2019. Bidrag avseende projektfinansiering och statligt stöd. 579
 2. Övriga rörelseintäkter: 0: 0: Rörelsens kostnader Rörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader.-632-262: Övriga rörelsekostnader: 0: 0: Förändring lager mm: 0: 0: Råvaror och förnödenheter: 0: 0: Handelsvaror-12-93: Övriga externa kostnader-217-123: Personalkostnader-333: 0: Avskrivningar-70-4
 3. Övriga rörelseintäkter: 940: 1 493: 1 057: 377: 1 246: Rörelsens kostnader Rörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader.-11 588-10 389-9 322-12 446-13 494: Övriga rörelsekostnader: 0: 0: 0-776: 0: Förändring lager mm: 0: 0: 0: 0: 0: Råvaror och förnödenheter: 0: 0: 0: 0: 0: Handelsvaror-178-248-272-444.
 4. Övriga skattskyldiga. Skattskyldighetens inträde. Upplagshavares avdrag. Upovsförfarandet. Dokumenthantering vid flyttning av varor. Dokumenthantering vid varuflyttningar enligt upovsförfarandet. Det datoriserade systemet - EMCS. Reservsystemet. Dokumenthantering vid flyttning av beskattade varor
 5. prospekt not 11 - Övriga rÖrelseintÄkter. prospekt not 12 - Övriga rÖrelsekostnader. prospekt not 13 - finansiella intÄkter. prospekt not 14 - finansiella kostnader. prospekt not 15 - inkomstskatt. prospekt not 16 - anstÄllda och personalkostnader. prospekt not 17 - ersÄttning till styrelseledamÖter, vd och andra personer i.
 6. • Övriga rörelseintäkter • Råvaror/förnödenheter • Handelsvaror • Övriga externa kostnader • Bruttovinst/förlust (endast vid förkortad resultaträkning) • Personalkostnader • Avskrivningar • Jämförelsestörande poster (inklusive nedskrivningar) • Övriga rörelsekostnader • • Resultat från andelar i koncern- oc
 7. Uppställningsform I för resultaträkning (rapportform med kostnadsslagsindelning) Nettoomsättning. Förändring av varulager. Aktiverat arbete för egen räkning. Övriga rörelseintäkter. Råvaror och förnödenheter. Övriga externa kostnader. Personalkostnader. Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella

Rorelsensens inkomster/intäkter - Srf Redovisnin

 1. Fält: Övriga rörelseintäkter; Beskrivning: Intäkter genererade utanför företagets ordinarie verksamhet, t.ex. valutakursvinster eller realisationsvinster. Konto 4000-4799 eller 4910-4931. Fält: Råvaror och förnödenheter; Beskrivning: Årets inköp av råvaror och förnödenheter +/- förändringar av lagerposten Råvaror och.
 2. Övriga rörelseintäkter Under fördelningen av övriga rörelseintäkter finns det fler variabler att välja under rullisten. Om Du inte hittar en variabel som passar så välj Övrigt och specificera beloppet i kommentarsfältet. 3/4 Coronarelaterade stö
 3. Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. Rörelsekostnader Råvaror och förnödenheter Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgånga
 4. övriga rörelseintäkter. finns det fler variabler att välja under rullisten. Om Du inte hittar en variabel som passar så välj . Övrigt. och specificera beloppet i kommentarsfältet. Fördela rörelsens kostnader . I fördelningen av rörelsens kostnader är det viktigt att förstå skillnaden mellan råvaror, legoarbeten oc
 5. Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 MSEK (170). Verksamheten har utvecklats positivt i förhållande till det fjärde kvartalet 2019 där fastighetskrediter och företagskrediter har bidragit starkt. För specifikation av poster av engångskaraktär se stycket Poster av engångskaraktär. Rörelseintäkter januari-december 202
 6. Övriga rörelseintäkter . 1 953 500 2 131 673. 1 530 000 . 36 653 670 37 838 622. 32 942 070 . Verksamhetens kostnader . Tillståndsavgifter - 3 884 000 - 3 497 929 * - 796 000 . Försäkrings-, kurs- & övriga förbundskostnader - 5 935 500 - 5 500 627 - 5 109 300 . Arvode, rese- och övriga kostnader - 13 250 420 - 12 274 167 - 13 059 22
 7. Resultaträkning 3.1 Nettoomsättning 3.2 Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning 3.3 Aktiverat arbete för egen räkning 3.4 Övriga rörelseintäkter 3.5 Råvaror och förnödenheter 3.6 Handelsvaror 3.8 Personalkostnader 3.9 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgånga

Rörelseintäkter och rörelsens intäkter (K2

 1. Översättnings-API; Om MyMemory; Logga in.
 2. Not 9 - Övriga rörelseintäkter 2019 2018; Bidrag avseende projektfinansiering och statligt stöd: 294: 2 007: Övrigt: 386: 0: Summa: 680: 2 007.
 3. Not 6 - Övriga rörelseintäkter. Not 7 - Övriga rörelsekostnader. Not 8 - Finansiella intäkter. Not 9 - Finansiella kostnader. Not 10 - Skatt. Not 11 - Resultat per aktie. Not 12 - Goodwill. Not 13 - Övriga immateriella anläggningstillgångar
 4. Not 1 Redovisningsprinciper. Not 2 Avskrivningar enligt plan. Not 3 Ersättning till revisorer. Not 4 Personalkostnader. Not 5 Övriga rörelseintäkter. Not 6 Resultat från andelar i koncernföretag. Not 7 Ränteintäkter och liknande intäkter. Not 8 Räntekostnader och liknande kostnader. Not 9 Skatter
 5. FIBERNÄT GOTLAND 2021. Samtliga medlemsföreningar kallas härmed till 2021 års ordinarie föreningsstämma med Fibernät Gotland ekonomisk förening. Denna kallelse distribueras till den officiella e-postadress respektive medlemsförening rapporterat in till Fibernät Gotland. Om ni önskar ändra den så hör av er till fibernatgotland.
 6. 3900 Övriga rörelseintäkter R1/R2 3970 Vinst vid avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar R2 3980 Erhållna bidrag R2 Rad Rad 4000 Varor R5 Rad Rad 4600 Legoarbeten och underentreprenader R5 Rad Rad 4700 Erhållna rabatter, bonus etc. R6 Rad Rad 4900 Förändring av lager R5 Rad Rad 5000 Lokalkostnader R6 Rad Ra
 7. 7 Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader. Mkr. 2013. 2012. Övriga rörelseintäkter. Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär. 356. 449. Vinst vid försäljning av materiella anläggningstillgånga

Summa rörelseintäkter - U

3.4 Övriga rörelseintäkter 3.5 Råvaror och förnödenheter 3.6 Handelsvaror 3.8 Personalkostnader 3.9 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 3.10 Övriga rörelsekostnader 3.14 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 3.15 Nedskrivningar av finansiella anlägg-ningstillgångar och kortfristig Kontogrupp 39 - Övriga rörelseintäkter Erkännande En redovisningsenhet skall redovisa en intäkt i resultaträkningen när prestationer har utförts, om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att tillfalla redovisningsenheten och om inkomsten kan mätas på ett tillförlitligt sätt. 3990 Övriga ersättningar och intäkter

Ordförklaring för funktionsindelad resultaträknin

 1. Exempel: Ett bolag har en bruttovinst på 1 500 tkr och en omsättning på 4 200 tkr, vilket ger en bruttovinstmarginal år 1 på 1 500/4 200*100 = 35,7%. År 2 lyckas man att hålla uppe marginalerna samtidigt som omsättningen ökar vilket innebär att bruttovinstmarginalen ökar till 40 %. KUNSKAP & INSPIRATION
 2. Övriga rörelseintäkter Not 2 167 073 184 422 Summa rörelseintäkter 7 005 851 6 949 616 Rörelsekostnader Driftskostnader Not 3 -2 541 430 -3 015 188 Underhållskostnader Not 4 -211 902 -1 692 407 Övriga externa kostnader Not 5 -308 231 -357 731 Personalkostnader Not 6 -197 694 -197 01
 3. istrationskostnader 0 Kostnader för forskning och utveckling 0 Övriga rörelsekostnader 0 Förändring lager mm 0 Råvaror och förnödenheter 360 Handelsvaror 0 Övriga externa kostnade

Nettoomsättning - Vad är det och hur fungerar det? - Fakturin

3.4 Övriga rörelseintäkter. Sekundära intäkter i företagets verksamhet, t.ex. realisationsvinst vid försäljning av icke-finansiella anläggnings-tillgångar, valutakurs-vinster på fordringar och skulder av rörelse-karaktär samt bidrag för bl.a. personal. 3.5 Råvaror och förnödenhete Övriga rörelseintäkter. 7. Övriga rörelsekostnader. 8. RÖRELSEVINST (-FÖRLUST) 9. Finansiella intäkter och kostnader. a) Intäkter från andelar i företag inom samma koncern. b) Intäkter från andelar i ägarintresseföretag. c) Intäkter från övriga placeringar bland bestående aktiva Övriga rörelseintäkter har minskat med 1.989 tkr och uppgick till 2.286 tkr (4.275 tkr). Övertagen egendom avyttrades 2019. Rörelsekostnaderna ökade med 6.751 tkr och uppgår till 75.756 tkr (69.005 tkr). Allmänna administrationskostnader ökade med 10.131 tkr och uppgår till 67.945 tkr (57.814 tkr) OOI = Övriga rörelseintäkter Letar du efter allmän definition av OOI? OOI betyder Övriga rörelseintäkter. Vi är stolta över att lista förkortningen av OOI i den största databasen av förkortningar och akronymer. Följande bild visar en av definitionerna för OOI på engelska: Övriga rörelseintäkter

Bokföra försäljningsinkomster och försäljningsintäkter

 1. OOR = Övriga rörelseintäkter Letar du efter allmän definition av OOR? OOR betyder Övriga rörelseintäkter. Vi är stolta över att lista förkortningen av OOR i den största databasen av förkortningar och akronymer. Följande bild visar en av definitionerna för OOR på engelska: Övriga rörelseintäkter
 2. Not 5 - Övriga rörelseintäkter; Not 6 - Övriga rörelsekostnader; Not 7 - Jämförelsestörande poster; Not 8 - Leasing; Not 9 - Finansiella intäkter och finansiella kostnader; Not 10 - Skatt; Not 11 - Övrigt totalresultat; Not 12 - Materiella anläggningstillgångar; Not 13 - Goodwill och övriga immateriella anläggningstillgånga
 3. Övriga rörelseintäkter Summa Intäkter Kostnader Föreningskostnader övriga Externa Kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges
 4. Finansiella rapporter och nyckeltal. Nedan listas alla aktuella finansiella rapporter och nyckeltal som MyNumbers beräknar och som du hittar i vår mobil- och webbapp. Dessa nyckeltal kan du även välja att dela till dina långivare via vår finansdatatjänst. Nyckeltal Balansräkning Resultaträkning
 5. Övriga rörelseintäkter SUMMA TILLLGÅNGAR 110188 Medlemsavgifter -15615 Kommunala bidrag -7320 EGET KAPITAL Bidrag ABF -3345 Övriga bidrag 0 Eget kapital -111779 Summa övr rörelseintäkter-26280 Årets resultat 1591 SUMMA RÖRELSEINTÄKTER-38160 Summa eget kapital -110188 RÖRELSEKOSTNADER Kortfristiga skulder Inköp varor och material.
Rörelseintäkter omsättning - omsättningen avser företagets

Övriga rörelseintäkt - Svenska - Engelska Översättning och

not 11 - Övriga rÖrelseintÄkter. not 12 - Övriga rÖrelsekostnader. not 13 - finansiella intÄkter. not 14 - finansiella kostnader. not 15 - inkomstskatt. not 16 - anstÄllda och personalkostnader. not 17 - ersÄttning till styrelseledamÖter, vd och andra personer i verkstÄllande ledning. not 18 - transaktioner mellan nÄrstÅende parte Övriga rörelseintäkter 3901 Medlemsavgifter via Förbundet 25 000 3983 Aktivitetsstöd 16 000 3987 Kommunala bidrag 12 000 Summa övriga rörelseintäkter 53 000 SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 89 000 RÖRELSENS KOSTNADER BRUTTOVINST 89 000 Övriga externa kostnader 5010 Lokalhyra -12 000 5020 El hyrd lokal -3 000 5030 Kaskad hyra, ledare -10 00 Övriga finansiella kostnader Summa 25000.00 SUMMA OMKOSTNADER 1045000.00-1045000.00 RESULTAT = 55000.00 Summa fasta overheadkostnader 295000.00 Företagsnamn RESULTATBUDGET Firma / HB År KONTO RÖRELSEINTÄKTER Försäljning av varor och tjänster 1400000.00 Övriga intäkter 150000.00 Summa 1550000.00 + 1550000.00 KONTO DIREKTA KOSTNADER. RÖRELSEINTÄKTER Försäljning 3015 Årsavg. genom Företagarna 33 000,00 100,0 45 400,00 81,9 3017 Medlemsaktiviteter 0,00 0,0 10 000,00 18,1 Summa försäljning 33 000,00 100,0 55 400,00 100,0 x Övriga rörelseintäkter 3910 Föreningsbidrag från FR 20 750,00 62,9 55 250,00 99, Övriga rörelseintäkter 129 181 -28,7% 452 Summa rörelseintäkter 19 498 19 902 -2,0% 40 031 Allmänna administrationskostnader 5 -12 997 -13 287 -2,2% -26 513 Av- och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar -557 -583 -4,5% -1 164 Övriga.

Övriga rörelseintäkter FAR Onlin

Bilförmån hamnar ej under Övriga rörelseintäkter i Årsbokslut ‎2020-02-08 18:49. I Visma Bokslut har jag valt Årsbokslut enligt BFNAR 2017:3 för en enskild firma. I kopplingstabellen väljer jag Fältkod R3 Bil- och bostadsförmån för det bokförda bilförmånsvärdet (3404) Not 1 - Nettoomsättning. Not 2 - Övriga rörelseintäkter. Not 3 - rörelsens kostnader. Not 4 - Övriga externa kostnader. Not 5 - Anställda och personalkostnader. Not 6 - Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar. Not 7 - Övriga rörelsekostnader. Not 8 - Räntekostnader och liknande resultatposter Varav övriga immateriella anläggningstillgångar---Materiella anläggningstillgångar---Varav byggnader och mark---Varav maskiner och tekniska anläggningar---Varav inventarier, verktyg och installationer---Varav övriga materiella anläggningstillgångar---Finansiella anläggningstillgångar---Varav aktier och andelar i koncern- och. Not 2 - Övriga rörelseintäkter. Not 3 - Rörelsens kostnader. Not 4 - Övriga externa kostnader. Not 5 - Anställda och personalkostnader. Not 6 - Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar. Not 7 - Övriga rörelsekostnader. Not 8 - Räntekostnader och liknande resultatposter Förvaltning och ledning. Pohjola som en del av OP-Pohjola-gruppen; Bolagsstyrning (CG

Exempel finansiella resultaträkning: Nettoomsättning Förändring varulager Övriga rörelseintäkter Råvaror och förnödenheter Övriga poster kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar materiella poster immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Intäkter finansiella andelar i andra bolag Intäkter från övriga värdepapper efter fordringar. Aktia Abp Börsmeddelande 8.4.2009 kl.16.00 Aktia Abp:s nya indelning av rörelsesegment 2008 Frå

Resultaträkning Rättslig vägledning Skatteverke

Proff.se ger dig information om befattningar om Sven Patrik Högström. Se hans officiella befattningar (2) och relationer (2) i näringslivet - och vilka branscher Sven Patrik Högström är aktiv i I posten övriga rörelseintäkter återfinns försäljning av solfångare till pilotanläggningar i Kenya. Det räknas inte som nettoomsättning eftersom det till stor del finansieras av Nordiska klimatfonden, säger vd Joakim Byström till Nyhetsbyrån Direkt Övriga rörelseintäkter 3985 Erhållna statliga bidrag 14 575,00 14 575,00 3989 Övriga erhållna bidrag 151 480,00 151 480,00 S:a Övriga rörelseintäkter 166 055,00 166 055,00 S:a Rörelseintäkter mm 312 583,47 312 583,47 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter mm 4601 Kostnad vid arrangemang -21 472,00 -21 472,0 Övriga rörelseintäkter 3900 Övriga rörelseintäkter 5€376,89 S:a Övriga rörelseintäkter 5€376,89 S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring 7€476,89 Bruttoresultat 7€476,89 Övriga externa kostnader 5410 Förbrukningsinventarier -1€262,00 5710 Frakt och transport -16€000,00 6530 Bokföringskostnader -2€985,0

Övriga rörelseintäkter 3984 Erhållna bidrag SSF 86 810,00 86 810,00 3985 Erhållna statliga bidrag-SDF 13 829,00 13 829,00 3989 Övriga erhållna bidrag 1 200,00 1 200,00 S:a Övriga rörelseintäkter 101 839,00 101 839,00 S:a Rörelseintäkter mm 75 369,00 75 369,00 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter mm 4031 Läger -9 900,50. Övriga rörelseintäkter 3990 Övr ersättningar o intäkter 800,00 800,00 3994 Vattengympa 335,00 335,00 S:a Övriga rörelseintäkter 1 135,00 1 135,00 S:a Rörelseintäkter och lagerförändring 141 291,00 141 291,00 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter mm 4010 Direkta kostn månadsmöte, tema dag -28 968,60 -28 968,6 Övriga rörelseintäkter 3900 Övriga rörelseintäkter 6€965,21 3981 Erhållna EU bidrag 154€198,00 S:a Övriga rörelseintäkter 161€163,21 S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring 187€063,21 Bruttoresultat 187€063,21 Övriga externa kostnader 5800 Resekostnader -78€160,09 6150 Övriga adm kostn -849,00 6500 Övriga externa. Övriga rörelseintäkter 3901 Intäkter PeeWee från föreningarna 32 400,00 32 400,00 3912 Intäkter uthyrning 18 000,00 18 000,00 3980 Bidrag Stockholms DF 79 880,00 79 880,00 3981 Bidrag SAFF 22 066,00 22 066,00 S:a Övriga rörelseintäkter 152 346,00 152 346,00 S:a Rörelseintäkter mm 154 346,00 154 346,00 Rörelsens kostnade

Övriga rörelseintäkter 3901 Intäkter PeeWee från föreningarna 86 400,00 86 400,00 3912 Intäkter uthyrning 18 000,00 18 000,00 3980 Bidrag Stockholms DF 79 393,00 79 393,00 3981 Bidrag SAFF 21 033,00 21 033,00 S:a Övriga rörelseintäkter 204 826,00 204 826,00 S:a Rörelseintäkter mm 204 826,00 204 826,00 Rörelsens kostnade Övriga rörelseintäkter 3900 Medlemsavgifter 15 500,00 15 500,00 3910 Gåvor 3 866,00 4 600,00 3987 Erhållna kommunala bidrag 13 300,00 8 800,00 3989 Övriga erhållna bidrag 1 600,00 30 000,00 S:a Övriga rörelseintäkter 34 266,00 58 900,00 S:a Rörelseintäkter mm 125 441,00 186 464,00 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter m Övriga rörelseintäkter uppgick till 224 MSEK (221). Kostnader Koncernens kostnader före kreditförluster ökade med 2 procent och uppgick till -1 345 MSEK (-1 321). I relation till verksamhetens intäkter fortsatte kostnadsnivån att förbättras och uppgick till 38,7 procent (40,1 procent) Övriga rörelseintäkter i koncernen uppgick till 11,3 miljoner kronor (0) där 9,4 miljoner avser vinst vid avyttring av fastigheten Illern1 och 1,9 miljoner avser erhållet ackord i samband med rekonstruktionen i Zenergy AB. Det framgår av delårsrapporten

Funktionsindelad resultaträkning - Visma Spc

Övriga rörelseintäkter 3900 Medlemsavgifter 550,00 550,00 3990 Övr ersättn och intäkter 8 937,00 8 937,00 S:a Övriga rörelseintäkter 9 487,00 9 487,00 S:a Rörelseintäkter och lagerförändring 219 766,78 219 766,78 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter mm 4010 Inköp material och varor -7 076,00 -7 076,0 Övriga rörelseintäkter 3987 Erhållna kommunala bidrag 67€756,00 3989 Övriga erhållna bidrag 9€200,00 S:a Övriga rörelseintäkter 76€956,00 S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring 175€172,60 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter 4601 Kostnad vid arrangemang -16€127,0 Övriga rörelseintäkter 3890 Övr ersättn och intäkter 3 800,00 1 608,15 3990 Övriga bidrag 0,00 500,00 S:a Övriga rörelseintäkter 3 800,00 2 108,15 S:a rörelseintäkter och lagerförändring 207 563,00 175 565,15 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter mm 4010 Inköp material och varor -500,00 -305,30 4020 Medaljer 0,00 -6. Övriga rörelseintäkter Not 3 2018 2 055 830 2 920 2017 2 058 990 0 Summa rörelseintäkter 2 058 750 2 058 990 RÖRELSEKOSTNADER Driftkostnader Not 4 -1 596 942 -2 333 936 Övriga externa kostnader Not 5 -209 828 -195 518 Personalkostnader Not 6 -52 542 -66 391 Avskrivning. Övriga rörelseintäkter 565 459 Jämförelsestörande poster - - Totala övriga rörelseintäkter 565 459 Övriga rörelsekostnader -904 -895 Jämförelsestörande poster -320 - Totala övriga rörelsekostnader -1 224 -895 * Omräknad till IFRS 11. ALFA_LAVAL_Bakvagn_SV_14_xxxxxxxxxxxxxxxx.indd 109 2015-03-16 15:5

Övriga rörelseintäkter Begrepp Statistikcentrale

Övriga rörelseintäkter 3900 Övriga rörelseintäkter 10 140,00 10 140,00 3985 Erhållna statliga bidrag 51 507,28 51 507,28 S:a Övriga rörelseintäkter 61 647,28 61 647,28 S:a Rörelseintäkter mm 1 463 863,81 1 463 863,81 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter mm 4011 Beläggningsarbeten -390 860,00 -390 860,0 Övriga rörelseintäkter 3986 Regions bidrag 238 400,00 238 400,00 3987 Regions bidrag ungdomar 20 000,00 20 000,00 S:a Övriga rörelseintäkter 258 400,00 258 400,00 S:a Rörelseintäkter mm 311 081,28 311 081,28 Bruttovinst 311 081,28 311 081,28 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 5410 Förbrukningmaterial -134 772,28 -134 772,2 Övriga rörelseintäkter 116€298,91 0,00 3989 - Övriga bidrag 107€640,91 107€640,91 0,00 3990 - Övriga ersättningar och intäkter 8€658,00 8€658,00 0,00 Summa övriga rörelseintäkter SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 0,00 RÖRELSEKOSTNADER-107€852,89 -107€852,89 Bruttovinst 116€298,91 116€298,91 0,00-55€183,09 Övriga externa. Övriga rörelseintäkter Administrationskostnader Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Pensionskostnader Övriga lönebikostnader Övriga administrationskostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar Övriga.

2020 Årsredovisning ‹ Azelio

Not 5. Övriga rörelseintäkter - Sandvik Årsredovisning 201

Övriga rörelseintäkter 3910 Övriga intäkter 34€100,00 3920 Kommunala bidrag 5€836,50 3930 Återbet. centrala friluftsfr. 44€520,00 3990 Övriga bidrag 3€000,00 S:a Övriga rörelseintäkter 87€456,50 S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring 179€851,50 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter / Handelsvaro Övriga bidrag/Sponsorer Konstresor inkomster Diverse inkomster S:a Övriga rörelseintäkter S:a Rörelseintäkter mm Bruttovinst Rörelsens kostnader C)vriga externa kostnader 6110 6250 6330 6335 6340 6348 6350 6360 6390 6570 Kontorsmaterial Porto KONSTPUNKT VÄNNYTT Mingel Konstresor utgifter Årsmöte/möten Gåvor/uppvaktningar (jvr kostnade Övriga rörelseintäkter 20€168,00 20€992,00 3821 - Bidrag Västsvenska 20€168,00 20€168,00 20€992,00 Summa övriga rörelseintäkter SUMMA RÖRELSEINTÄKTER-46€080,06 RÖRELSEKOSTNADER-30€909,20 -30€909,20-28€751,40 Material och varor-28€751,40 -41€763,06 4018 - Plan/ Hallhyror -3€900,00 -3€900,00 -1€000,0 Läs Wärtsiläs berättelser om höjdpunkterna år 2014. Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2013. 2014; Årsredovisning 2014 Q1 Delårsrappor

Delårsrapport Januari-September 2017 - Idogen

Exempel på årsredovisning för företag som haft verksamhet

Övriga rörelseintäkter Föregående år Utfall Jämförelse 3810 Fastighetsförvaltning Intäkter 2 000,00 2 000,00 -0,00% 3911 Bidrag från SNF 58 570,00 56 440,00 -3,64% S:a Övriga rörelseintäkter 60 570,00 58 440,00 -3,52% S:a Rörelseintäkter och lagerförändring 60 570,00 57 041,00 -5,83% Rörelsens kostnade 2018/2019 2017/2018; Koncernintäkter: 14 207: 5 072: Valutakursvinster: 1 470: 1 644: Övriga ersättningar: 47: 69: Summa övriga rörelseintäkter: 15 724: 6 78 Övriga rörelseintäkter 3984 Erhållna bidrag SSF -22/4 2018 S:a Övriga rörelseintäkter S:a Rörelseintäkter mm Rörelsens kostnader Råvaror och fòrnödenheter mm 4023 4050 4200 Tränarutbildning 21 Utbildning Team Uppland S:a Råvaror och törnödenheter mm Bruttovinst Övriga externa kostnader 5090 5940 6570 Övriga lokalkostnade Övriga rörelseintäkter 3910 Medlemsavgifter 10€700,00 3987 Erhållna kommunala bidrag 15€000,00 3989 Övriga erhållna bidrag 10€000,00 3990 Övr ersättningar och intäkter 8€617,00 S:a Övriga rörelseintäkter 44€317,00 S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring 44€577,00 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenhete Övriga rörelseintäkter 3900 Medlemsavgifter 550,00 0,00 3983 Verksamhetsbidrag från Riksförbundet 4 000,00 0,00 S:a Övriga rörelseintäkter 4 550,00 0,00 S:a Rörelseintäkter mm 4 550,00 0,00 Bruttovinst 4 550,00 0,00 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 6570 Bankkostnader -1 110,00 0,00 S:a Övriga externa kostnader -1 110,00.

Aros Bostad Årsredovisning by arosbostad2 - IssuuNyckeltal

Resultaträkning - Vad är resultaträkning

Övriga rörelseintäkter Bruttomarginal Övriga rörelsekostnader Nedskrivningar och avskrivningar Finansiella produkter Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Inkomstskatt Egna medel/eget kapital Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader Undertecknad bestyrker ovanstående uppgifte Not 5 - Övriga rörelseintäkter; Not 6 - Övriga rörelsekostnader; Not 7 - Jämförelsestörande poster; Not 8 - Leasing; Not 9 - Finansiella intäkter och finansiella kostnader; Not 10 - Skatt; Not 11 - Övrigt totalresultat; Not 12 - Materiella anläggningstillgångar; Not 13 - Goodwill och övriga immateriella anläggningstillgånga

SEB:s första kvartal 2015: Rörelseresultat 5,8 miljarder

Vad betyder Nettoomsättning? - Bokforingslexikon

Övriga rörelseintäkter 3985 Statliga bidrag 117 901,24 117 901,24 3987 Kommunala bidrag 101 414,00 101 414,00 3990 Övr ersättn och intäkter 2 103,00 2 103,00 S:a Övriga rörelseintäkter 221 418,24 221 418,24 S:a Rörelseintäkter och lagerförändring 722 448,24 722 448,24 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter m Övriga rörelseintäkter Sponsorintäkt 8 375 10 046 -1 670 Statliga bidrag 763 -763 Regionala bidrag 174 222 172 431 1 791 Övriga bidrag 5 175 6 500 -1 325 Övriga intäkter 3 175 2 930 245 Summa övriga rörelseintäkter 190 946 192 669 -1 723 Totala intäkter 227 806 231 047 -3 241 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenhete Rättserien Digital chevron_right; perm_identity Logga in ; menu. clos Övriga rörelseintäkter 3960 Valutakursvinster på fordringar och skul 0 3,40 4,40 3985 Vägbidrag 2 000 1 873,28 37 233,65 3990 Övriga intäkter 9 000 9 160,00 20 413,48 Summa övriga rörelseintäkter 11 000 11 036,68 57 651,53 SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 6 569 000 6 646 648,53 6 993 631,48 RÖRELSEKOSTNADER Material och varo

Övriga rörelseintäkter 3985 Statliga bidrag 712,00 575,78 3987 Erhållna kommunala bidrag 43€748,00 1€672,00 3994 Sponsorintäkter 5€100,00 10€697,00 S:a Övriga rörelseintäkter 49€560,00 12€944,78 S:a Rörelseintäkter och lagerförändring 127€217,00 88€716,78 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter m Övriga rörelseintäkter 3989 Övriga bidrag, sponsring 1 498,00 1 498,00 S:a Övriga rörelseintäkter 1 498,00 1 498,00 S:a Rörelseintäkter mm 114 111,10 114 111,10 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter mm 4020 Inköp kläder -86 139,00 -86 139,00 4100 Licenser -19 750,00 -19 750,00 4101 Startavgifter -12 900,00 -12 900,0 Övriga rörelseintäkter 3989 Övriga bidrag, utbildningsbidrag 16 000,00 10 000,00 0,00 0,0 % 3990 Övr ersättn och intäkter 37 310,00 35 500,00 0,00 0,0 % S:a Övriga rörelseintäkter 53 310,00 45 500,00 0,00 0,0 % S:a Rörelseintäkter mm 305 683,20 355 607,76 0,00 0,0 % Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter m Övriga rörelseintäkter 6,6 3,8 Summa räntenetto och övriga rörelseintäkter 377,8 401,4 Allmänna administrationskostnader -299,3 -238,7 Av- och nedskrivningar -6,1 -8,6 Övriga rörelsekostnader -59,9 -18,8 Summa kostnader före kreditförluster -365,1 -265,9 Resultat före kreditförluster 12,7 135, Övriga rörelseintäkter 3987 Erhållna kommunala bidrag 1€259€000,00 3989 Övriga erhållna bidrag 161€650,00 S:a Övriga rörelseintäkter 1€420€650,00 S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring 1€434€250,00 Bruttoresultat 1€434€250,00 Övriga externa kostnader 5010 Lokalhyra -550,00 5011 Husvagnshyra -4€000,0

 • Köpvärda tyska aktier.
 • Daytrading bot.
 • Keps göteborg.
 • P2PKH example.
 • Steuerprogression Schweiz Tabelle.
 • Nordax ränta bolån.
 • Aave Coin nieuws.
 • Floden Spa.
 • Écrire une lettre drôle.
 • Best emulator for PUBG Mobile 2020.
 • Sentiment analysis tweets Python guide.
 • Affärskultur i Sverige.
 • Engelska kurs Komvux.
 • Jobba och studera samtidigt CSN.
 • Hur fungerar forex trading.
 • Investing 2021.
 • Best Lux Algo settings.
 • Echinodorus Pflege.
 • Бинанс коин.
 • Skidorter Värmland.
 • PMDD Micro .
 • Schwab VS Alliant Reddit.
 • YYY ex dividend Date 2021.
 • Hur mycket spara per månad.
 • Echinodorus horizontalis kopen.
 • What is margin.
 • Größter Aktienindex China.
 • Duni logo.
 • Vad är en investeringsvara.
 • J.P. Morgan Services India Pvt ltd.
 • Coinpayments PHP API example.
 • Blog Daytrading.
 • Mua Dogecoin Remitano.
 • VCSH Dividend History.
 • Volvo On Call problem 2020.
 • Regeringsbeslut Nationell plan.
 • Bitcoin is a bubble.
 • Baidu stock split date.
 • Glömt teckna elavtal.
 • Trearmad golvlampa mässing.
 • Ethash algorithm explained.