Home

Ansökan god man blankett

Hjälpblankett för god man (SKV 4882) Skatteverke

 1. Blanketten kan användas av god man/förvaltare som stöd för egna anteckningar. Information om PDF-blanketter. För att kunna öppna, fylla i och spara en ifyllnadsbar PDF-blankett behöver du ett program som kan öppna ifyllnadsbara PDF-blanketter, exempelvis Adobe Reader som du kan ladda ner gratis från internet. Mer information om PDF-blanketter
 2. Lämna in blanketten ansökan om utökning eller begränsning till tingsrätten om du anser att ett godmanskap eller förvaltarskap bör förändras (utökas, begränsas, ersättas eller upphöra). Ansökan om utökning eller begränsning av godmanskap eller förvaltarskap (pdf
 3. Du som har fyllt 16 år kan själv ansöka om god man. Det är tingsrätten som beslutar om du ska ha en god man. Kommunens överförmyndare får ansöka om god man och ska då skicka med de handlingar som tingsrätten behöver. Därför är det många som väljer att först kontakta överförmyndaren
 4. Så här ansöker du. Visa allt i listan. Fyll i blankett. Du som behöver god man eller du som ansöker åt en anhörig fyller i en blankett. Där svarar du bland annat på vad du eller den personen du söker åt behöver hjälp med. På blanketten skriver du också om det finns förslag på god man eller förvaltare
 5. Ansök eller anmäl behov av god man genom att fylla i blanketten. Tänk på att fylla i blanketten så noga och utförligt som möjligt för att underlätta handläggningen. Du måste också skicka med ett läkarintyg, utfärdat av läkare på särskild blankett framtagen av Socialstyrelsen
 6. Blanketter för dig som vill bli god man, förvaltare eller god man för ensamkommande flyktingbarn. Blankett, Intresseanmälan. Blankett, Lämplighetsintyg. Blankett, Intervjufrågor god man eller förvaltare

En ansökan ska skickas direkt till Varbergs tingsrätt. En ansökan om god man ska innehålla följande: Ansökan om god man/förvaltare (blankett nedan) Samtycke till godmanskap (kan skrivas på blanketten, behövs ej för förvaltarskap) Läkarintyg för godmanskap/förvaltarskap. Social utredning (görs av ex personal på. Blanketter för ansökan. Dispens för frysta embryon - Ansökan om; Fastställande av könstillhörighet - Ansökan om; Förlängd frystid för befruktade ägg enligt lagen om genetisk integritet m.m. - Ansökan om; Preimplantatorisk genetisk diagnostik med HLA-typning - Ansökan om tillstånd för (SOSFS 2012:20 Bilaga Anmäl intresse för att bli god man; Anmälan intresse för att bli god man för ensamkommande barn och ungdomar; Anmälan till överförmyndaren om behov avseende god man eller förvaltare; Ansökan om samtycke till uttag från spärrat konto; Ansökan om åtgärd med fast egendom, bostadsrätt mm; Ansökan till Tingsrätten avseende god man eller förvaltare - Ansökan från anhöri Ansökan. om god man kan göras av den som ansökan gäller, dennes maka/make/sambo och närmaste släktingar, dvs. bröstarvingar, föräldrar och syskon. Andra personer är inte formellt behöriga att ansöka om god man. Ansökan om god man skickas till: Göteborgs tingsrätt, 404 83 Göteborg Anmälan. om behov av god man kan göras av social

Ansökan om förvaltare till tingsrätt.pdf. Ansökan om god man till tingsrätten.pdf. Ansökan om överförmyndarens samtycke till arvskifte.pdf. Ansökan om överförmyndarens samtycke till försäljning fast egendom.pdf. Ansökan om överförmyndarens samtycke till placering av enskilds medel.pdf. Ansökan om upphörande till tingsrätten.docx Överförmyndarnämnden utreder behovet av god man och kan fatta beslut om byte av god man. En ansökan eller anmälan om behov av godmanskap ska innehålla följande handlingar: Läkarintyg (särskild blankett, för utredning i ärende om anordnande av godmanskap). Blanketterna finns att hämta på Socialstyrelsens webbplats

Läkarintyg som visar den enskildes behov av god man, socialstyrelsens blankett för godmanskap. Social utredning eller skriftligt utlåtande från exempelvis kurator, biståndsbedömare eller enhetschef, som visar behovet av god man (om behovet inte framgår av ansökan). Närmast anhörigas samtycken (om den enskilde inte själv kan ansöka). Åtagandeblankett (om förslag på god man finns) Det är tingsrätten som beslutar om godmanskap. Om du inte ansökt själv till tingsrätten kommer en anmälan in till överförmyndarkansliet. Vi utreder om du behöver en god man. Tycker vi att du behöver god man skickar vi en ansökan till tingsrätten. Arvode. Gode män och förvaltare har rätt till ett arvode för sitt uppdrag God man, förvaltare och förmyndare. I varje kommun ska det finnas antingen en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd vars huvuduppgift är att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning Förslag på lämplig god man. Yttrande från närmaste släktingar om den enskilde inte kan ge sitt samtycke. Släktförteckning (när den enskilde inte kan ansöka själv). Här finns blanketter för samtycke och släktförteckning att ladda ner: Samtycke till godmanskap (från huvudman) Släktförteckning för huvudma Förvaltarfrihetsbevis. Blanketter god man, förvaltare och förmyndare. Kontaktuppgifter till överförmyndaren. Gifta sig, borgerlig vigsel. Stöd till familj, barn och unga. Funktionsnedsättning. Äldre. Färdtjänst och riksfärdtjänst. Stöd till anhöriga

Anmälan om behov av god man eller förvaltare Pdf, 187.9 kB, öppnas i nytt fönster. Åtagande ställföreträdare, Pdf, 106.1 kB, öppnas i nytt fönster. god man och förvaltare. Samtycke Pdf, 91.4 kB, öppnas i nytt fönster. från huvudman, till anordnade av godmanskap/förvaltarskap. Läkarintyg god man Pdf, 190.3 kB, öppnas i nytt fönster Här hittar du blanketter som rör äldreomsorg och socialtjänst. God man och förvaltare (0) Förälder, vårdnadshavare och förmyndare (0) Ansökan enligt Socialtjänstlagen - hemtjänst, särskilt boende, trygghetslarm.pdf. pdf - Filstorlek: 120,7 KB Hjälpblankett. Föräldrar och förmyndare. Ansökan om uttag från spärrat konto (föräldrar) God man och förvaltare. Ansökan om god man (egen ansökan) Ansökan om god man (för anhörig ) Ansökan om uttag från spärrat konto (god man/förvaltare) Tillgångsförteckning, vid nytt uppdrag. Blankett för entledigande eller upphörande God man eller förvaltare - gör ansökan Här kan du ansöka om god man eller förvaltare åt dig själv eller någon annan. Det kan vara för att få stöd under en längre tid, eller vid ett tillfälle då en god man behöver företräda någon vid exempelvis ett arv eller rättegång Om du behöver en god man eller förvaltare kan du vända dig till din biståndshandläggare, kurator, socialsekreterare eller boendechef. Socialtjänsten och sjukvården är skyldiga att anmäla behov av god man. Du kan också ansöka om god man eller förvaltare direkt hos Örebro tingsrätt, vilket även anhöriga kan göra

Information och blanketter - Stockholms sta

Ansök om god man - Sveriges Domstola

bifogas ansökan: Läkarintyg (socialstyrelsens blankett enligt SOSFS 2013:4) om behovet avser godmanskap (socialstyrelsens blankett enligt SOSFS 2013:4) om behovet avser förvaltarskap Social utredning från kurator, biståndsbedömare, etc. som styrker behovet av god man Skriftligt samtycke från huvudmannen (om det är möjligt Ansökan om god man eller förvaltare till Tingsrätten - egenansökan. Ansökan om uttag från överförmyndarspärrat konto. Ansökan om överförmyndarens samtycke till rättshandling. Begäran om entledigande god man förvaltare. Ansökan om reseersättning för god man, förvaltare eller förordnad förmyndare. Ansökan om.

Ansökan om god man / förvaltare enligt 11 kapitlet 4§ eller 11 kapitlet 7§ Föräldrabalken (FB) (egen ansökan) I vissa situationer i livet kan du behöva hjälp med din ekonomi, att få dina rättigheter bevakade och se till att livet fungerar bra. Då kan du ansöka om att få hjälp av en god man eller förvaltare hos Tingsrätten Vilken blankett ska jag använda? God man Du som själv är i behov av god man: Använd blanketten Egen ansökan om god man. Du som är anhörig till den som behöver god man: Använd blanketten Anhörigas ansökan om god man. Som anhörig räknas den behövandes maka/make/sambo och närmaste släktingar, dvs. bröstarvingar, föräldrar och. ANSÖKAN/ANMÄLAN om god man/förvaltare OBS! Till ansökan ska bifogas: Läkarintyg, social utredning (skriven av biståndshandläggare, kurator, sjuksköterska eller annan.) 2----- Fylls i endast om ansökan gäller förvaltarskap -----Hälsotillstånd m.m. Vilka hälsoskäl som gör att personen behöver hjälp av god man/förvaltar

Blanketter och e-tjänster för god man, förvaltare eller förmyndare. För dig som är god man, förvaltare eller förmyndare har vi samlat alla blanketter och e-tjänster i vår självserviceportal. Välj kategorin Överförmyndare och god man. Här hittar du vår självserviceportal God man, förvaltare, ansökan, överförmyndaren. Personer som har svårt att sköta sin ekonomi kan få hjälp av en god man eller förvaltare. 1. Ladda ner en blankett. Bra att tänka på! Här kan du läsa mer information om god man, förvaltare och förmyndare. Lyssna. Skriv ut. Dela Ansökan om god man - egen elle... Dela innehåll: Senast uppdaterad: 2018-10-31. Dela innehåll: Senast uppdaterad: 2018-10-31. Besöksadress: Bodens kommun Kyrkgatan 24, 961 86 Boden 0921-620 0 Ansökan om uttag spärrat konto god man och förvaltare - ifyllningsbar.pdf Blankett för ansökning om tillstånd till försäljning av fast egendom - ifyllningsbar.pdf Förteckning över tillgångar och skulder.pd God man, ansökan från anhörig till tingsrätten Pdf, 271 kB. Anmälan till Överförmyndarnämnden Kommunalnämnd med ansvar för socialtjänst respektive LSS och verksamhetschef inom hälso- och sjukvården kan anmäla/underrätta överförmyndarnämnden när en intagen person kan antas behöva en god man eller förvaltare enligt (4 kap. 3 § förordning (2017:80)

E-tjänster, God man och förvaltare. Anmäl intresse för att bli god man. Anmälan intresse för att bli god man för ensamkommande barn och ungdomar. Anmälan till överförmyndaren om behov avseende god man eller förvaltare. Ansökan om samtycke till uttag från spärrat konto Ansökan om god man kan göras av den enskilde själv, av anhöriga eller av överförmyndarnämnden. Det går även för utomstående att anmäla att ett behov förekommer. Läkarintyg ska bifogas till ansökan. Man kan även lämna social utredning som styrker behovet av god man Ansökan om behov av god man/förvaltare. Blankett Pdf, 663.3 kB, öppnas i nytt fönster. Ansökan om nämndens samtycke till köp/försäljning av fastighet. Blankett Pdf, 734.9 kB, öppnas i nytt fönster. Ansökan om nämndens samtycke till uttag från spärrat konto

E-tjänster, God man och förvaltare. Anmäl intresse för att bli god man; Anmälan intresse för att bli god man för ensamkommande barn och ungdomar; Anmälan till överförmyndaren om behov avseende god man eller förvaltare; Ansökan om samtycke till uttag från spärrat konto; Ansökan om åtgärd med fast egendom, bostadsrätt m Blankett för ansökan om upphörande av godmanskap eller byte av god man Pdf, 101.7 kB. Blankett för ansökan om upphörande av förvaltarskap eller byte av förvaltare Pdf, 102.1 kB. På följande sidor hittar du mer information och blanketter Ansöka om god man eller förvaltare får du göra (om du har besluts­för­måga) eller en nära anhörig. Har du redan en kontakt inom kommunen - till exempel bistånds­bedömare, LSS-handläggare, social­sekreterare eller liknande, kan du kontakta denne för att få hjälp med ansökan Ansök om att få god man eller förvaltare. När överförmyndarnämnden får reda på att du behöver god man eller förvaltare gör nämnden en ansökan hos tingsrätten. Du kan också ansöka själv om du fyllt 16 år. Även din make eller maka, din sambo eller dina närmaste släktingar kan ansöka åt dig God man och förvaltare. När en person inte själv kan ta hand om sina intressen kan en god man eller förvaltare utses. Läs gärna vår folder om god man och förvaltare, där vi har sammanfattat allmän information. Folder - God man och förvaltar

Att söka god man eller förvaltare - Stockholms sta

 1. Ansökan/Anmälan om god man/förvaltare Ansökan om samtycke, uttag m m Ensamkommande barn Års- Slutredovisning Att vara god man - något för dig.pdf Pdf, 510.5 kB. Avveckling av bostad.pdf Pdf, 663.1 kB. Bevaka bortavarandes rätt.pdf Pdf, 642.8 kB
 2. Ansökan från den som behöver hjälp. Så här gör du: Fyll i blanketten: Ansökan om god man - egen ansökan (PDF, 248 kB) Skicka med handlingar som styrker grunden (sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande) och behovet av hjälp
 3. Blankett, ansökan om god man/förvaltare. Du som bor i Sundsvall, Timrå och Ånge skickar ansökan till: Sundsvalls Tingsrätt, Box 467, 851 06 Sundsvall. Du som bor i Nordanstigs kommun skickar ansökan till: Hudiksvalls Tingsrätt, Box 1073, 824 12 Hudiksvall
 4. Ansökan kan skickas antingen direkt till Luleå tingsrätt eller till överförmyndarnämnden. Det kostar ingenting att ansöka om god man eller förvaltare. Tingsrätten utreder ansökan vilket vanligtvis innebär att den enskilde själv, den enskildes make, maka, sambo eller barn samt överförmyndarnämnden får tillfälle att yttra sig.
 5. Ansökan om god man eller förvaltare, egen ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Bli god man eller förvaltare, intresseanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. God mans begäran om arvode för arbete med ensamkommande barn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 6. Här finner du några e-tjänster som är till hjälp för dig som är god man, förvaltare eller förmyndare. Beställ förvaltarfrihetsbevis. e-tjänst. Ansökan om uttag från spärrat konto (extern länk) e-tjänst. Begäran om entledigande från uppdrag (extern länk) e-tjänst. Ansökan om befrielse från redovisning (extern länk) e-tjänst

Ansökan om god man - Göteborgs Sta

God man, förvaltare, förmyndare. Om du behöver någon som hjälper dig att ha hand om din ekonomi eller att prata med kommunen och andra myndigheter, kan du få en god man eller en förvaltare. Skillnaden mellan en god man och en förvaltare är att om du har en förvaltare är dina tillgångar skyddade mot ditt egna, eventuella, skadliga. God man ska samråda med huvudmannen i de frågor hen förstår och måste alltid ha samtycke. Den som får en god man har kvar sin rättshandlingsförmåga. En förvaltare kan behövas när ett godmanskap inte är tillräckligt, till exempel om en person på grund av funktionsnedsättning eller missbruk inte kan hantera sin ekonomi och riskerar att bli vräkt God man, förvaltare och förmyndare. Här hittar du information gällande kostnadsersättning och kontaktuppgifter till överförmyndarenheten. Här finns information och ansökan till dig som vill bli god man. Här hittar du frågor och svar om godmanskap. Här finns information och ansökan till dig som är i behov av en god man

Blanketter, information och e-tjänster - God man

God man, förvaltare och förmyndare kallas med ett samlat begrepp för ställföreträdare. Nyheter från överförmyndaren. Ny digital redovisningsutbildning. 2021-02-25 Nu är vår nya redovisningsutbildning klar. Utbildningen är uppdelad i ett. En del personer har svårt att själva sköta sin ekonomi, bevaka sina rättigheter eller sörja för sin person. Som god man eller förvaltare hjälper du en annan människa att bevaka sina intressen och ta hand om ekonomin. Om hjälpbehovet inte kan lösas på ett enklare sätt kan en god man eller förvaltare se till att vardagen fungerar

Ansöka om god man eller förvaltare. Om du vill ansöka om god man för egen del hittar du en blankett för detta här. Tänk på att blanketten ska skickas till Örebro tingsrätt. Adressen finner du på blankettens första sida. Om du vill ansöka om god man för någon annan i egenskap av närmast anhörig, klicka här Blankett. Ansökan om ekonomiskt bistånd Till e-tjänsten. Vård och omsorg E-tjänst. Blankett. Bostadsanpassningsbidrag Tillfällig god man, ansökan Blankett. Årsberättelse, slutberättelse Blankett. Årsräkning, sluträkning. God man, förvaltare eller förmyndare är olika former av ställföreträdare. Läs mer om dem i menyn nedan. Handbok för dig som är god man eller förvaltare (pdf, 812.7 kB) Om du behöver göra uttag från spärrat konto, bör du skicka in din ansökan i god tid Denna blankett för nedladdning är inte tillgänglighetsanpassad och kan inte läsas upp av skärmläsaren. Kontakta Täby kommuns kontaktcenter på 08-555 590 00 för vidare hjälp. Skillnad mellan en god man och en förvaltare. En god man och en förvaltare har i princip samma huvuduppgifter men deras ansvar och befogenheter skiljer sig åt

God man och förvaltare; Underårig; Digitala blanketter. Här har vi samlat alla digitala blanketter, vilket innebär att du kan fylla i och ansöka dessa blanketter direkt på webben. Ansökan om nämndens samtycke till arvskifte Ansökan om uttag från spärrat konto (vuxen ANSÖKAN OM GOD MAN/FÖRVALTARE Solna stad Kontaktcenter: e-post Överförmyndarnämnden Solna 08-746 10 00 overformyndarnamnden@solna.se 171 86 Solna. I. nnan god man förordnas är det viktigt att tänka på om det finns alternativ till detta, en vanlig lösning är fullmakter när det gäller betalning av räkningar och liknande Uppdraget god man kan behöva ändras, till exempel övergå till förvaltare eller omvänt. Det kan också behöva ändras i omfattning till fler eller färre delar. De som kan ansöka om ändring, så kallad jämkning, är god man, förvaltare, den ansökan avser, make/maka eller sambo, barn, barnbarn, föräldrar och syskon

Förmyndare, förvaltare eller god man är en ställföreträdare för någon som inte själv kan sköta sina angelägenheter. En förmyndare är en person som företräder ett barn under 18 år (en underårig) i frågor som gäller barnets egendom. Normalt är en eller båda föräldrarna tillsammans barnets förmyndare E-tjänster och blanketter för stöd och omsorg. Genom våra e-tjänster och blanketter kan du till exempel söka stöd och hjälp av olika former, ansöka om att bli god man eller söka olika former av bidrag. Inkomstförfrågan vård- och omsorgsavgift*. E-legitimation. E-tjänst God man och förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för sitt uppdrag samt ersättning för nödvändiga utgifter. Att ha god man eller förvaltare brukar kosta mellan 6 000- 12 000 kronor per år. Det normala är att du betalar arvodet till din gode man eller förvaltare. Den som har låga inkomster och tillgångar kan få arvodet.

Ansökan och anmälan om god man och förvaltare Varbergs

 1. En god man eller en förvaltare företräder dig om du behöver hjälp med att bevaka dina juridiska, ekonomiska och personliga intressen. Det kan till exempel handla om att se till att dina räkningar blir betalda, att du har ett bra boende och att du får de insatser och bidrag från samhället som du har rätt till och behöver
 2. Uppdraget som god man ges utifrån en egen lagstiftning: Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn. Vad det rent praktiskt innebär att vara god man för ett ensamkommande barn är givetvis individuellt, men generellt består arbetet av många kontakter i samband med ansökan om uppehållstillstånd, t.ex. med advokat och Migrationsverket
 3. Information till ansökan/anmälan om behov av god man eller förvaltare För att en god man eller förvaltare ska kunna förordnas för någon krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda enligt lag. Anmälan om behov av god man eller förvaltare måste därför innehålla vissa uppgifter och formuläret bör fyllas i så långt möjligt
 4. Ansökan om förordnande av god man enligt FB 11:4 får (enligt FB 11:15) göras av den som ansökan gäller, dennes maka/make/sambo och närmaste släktingar, dvs. bröstarvingar, föräldrar och syskon. Andra personer är inte formellt behöriga att ansöka om god man. Det finns dock möjlighet för t.ex. so-cialtjänst och sjukvårdspersonal at
 5. Ansökan om god man eller förvaltare Skicka ansökan till Attunda Tingsrätt, Box 940, 191 29 Sollentuna. Du bör också bifoga personbevis, läkarintyg och en social utredning. Person som ansökan avser Ansökan gäller mig: Jag är nära anhörig och ansöker för: Namn Personnummer Gatuadress, postnummer och ort Vistelseadres

Egen ansökan om god man/förvaltare LÄS MER Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person , skall rätten, enligt 11 kap 4 § föräldrabalken, om det behövs, besluta att anordna godmanskap för honom eller henne Ansökan om god man eller förvaltare får göras av den enskilde själv, av dennes make eller sambo samt av nära anhöriga (föräldrar, syskon och barn). Ansökan skickas till tingsrätten. Hämta blankett En ansökan gör du om du själv vill ha en god man/förvaltare eller om du är nära anhörig. Blankett för ansökan heter ansökan till tingsrätt om god man respektive ansökan till tingsrätten om förvaltare, blanketterna finns under fliken blanketter samt längre ner på den här sidan God man eller förvaltare - ansökan till tingsrätten Använd denna blankett för att ansöka om att få god man eller förvaltare. Den som ansöker kan vara huvudmannen själv, hans eller hennes make/maka eller sambo, närmsta släktingarna eller överförmyndarnämnden Blankett för ansökan om god man (för anhörig) Årsräkning blankett god man och förvaltare; Blankett för redogörelse (bilaga till årsräkning) Resejournal - underlag för reseersättning Blankett för byte av god man eller upphörande från dig som har god man/förvaltare eller en anhörig; Föräldrar och förmyndare. Årsräkning.

in en ansökan om god man. En ansökan från någon som faktiskt kan ställa ut och bevaka en fullmakt kommer med största sannolikhet avslås. Den hjälp en huvudman kan få kallas: att bevaka rätt (rättsliga åtgärder), att förvalta egendom (ta hand om ekonomi och tillgångar) och att sörja för person (personlig intressebevakning) För ansökan användes blankett Ansökan. Ansökningsberättigade är den hjälpbehövande själv eller dennes maka/sambo eller barn eller andra släktingar) 2. Person anmälan gäller Namn personnummer . Förvaltare- ifylles inte om ansökan gäller god man. Se informationsblad Olämplighet att inneha körkort - blankett för anmälan av läkare enligt lag. Läkarintyg vid alkohol, narkotika eller läkemedel - vid beroende eller missbruk samt för särskilt läkarutlåtande efter grovt rattfylleri. Anmälningar. Anmälan enligt Lex Maria; Övrigt. Läkarintyg om anordnande av godmanskap - bifogas ansökan om god man Ansökan om serviceinsatser enligt SoL för dig som är 75 år eller äldre Pdf, 85 kB. Inkomstförfrågan - avgifter inom äldre- och handikappomsorg Pdf, 93 kB, öppnas i nytt fönster. Ansökan om God man/Förvaltare Pdf, 127 kB, öppnas i nytt fönster. Årsräkning god man/förvaltare Pdf, 77 kB

Ansökan om förordnande av god man enligt FB 11:4 får (enligt FB 11:15) göras av den som ansökan gäller, dennes maka/make/sambo och närmaste släktingar, dvs. bröstarvingar, föräldrar och syskon. Andra personer är inte formellt behöriga att ansöka om god man Intresseanmälan god man/förvaltare (pdf, 41.2 kB) Egen begäran om entledigande från uppdrag (pdf, 522.7 kB) Ansökan om god man eller förvaltare (pdf, 53.9 kB) Anmälan av behov av god man eller förvaltare (pdf, 187 kB) Ansökan om förändrad omfattning av ställföreträdarskap (pdf, 524.8 kB BLANKETT Ansökan om lagfart 1. Fastighet Ange fastighetens officiella beteckning inklusive kommun, Om ansökan gäller fler sökande ange dessa i fältet 5. • Är någon part minderårig eller har god man/förvaltare, ska ett tillstån

Blanketter - Socialstyrelse

Ansökan om god man eller förvaltare kan göras av: huvudmannen själv (om denne fyllt 16 år), överförmyndaren, huvudmannens make/maka/sambo eller närmaste släktingar, god man förordnad med stöd av 11 kap. 4 § föräldrabalken. Till vem man ansöke Belastningsregistret och misstankeregistret innehåller uppgifter om du är skäligen misstänkt eller har fått påföljder för brott. Du begär utdrag ur belastningsregistret om du till exempel ska arbeta med barn inom skola, förskola eller LSS-verksamhet. Att begära ett utdrag ur belastningsregistret från polisen kostar inget Nedanstående handlingar ska bifogas ansökan: God man: - Social utredning. Skrivelse från kurator, biståndsbedömare, etc. som styrker behovet av god man - Samtycke. Skriftligt samtycke från huvudmannen (om det är möjligt) - Läkarintyg. Läkarintyget behöver lämnas på en särskild blankett framtagen av Socialstyrelsen Ansökan skickas till tingsrätten som är den myndighet som beslutar om godmanskap. Blankett för egen ansökan Pdf, 125 kB. och blankett för ansökan från anhörig Pdf, 91 kB. hittar du här. Sjukvård och socialtjänst är skyldiga att anmäla behov av god man om de anser att det behövs. Anmälan Pdf, 146 kB. skickas till. Du skriver antingen på egen hand eller tillsammans med din god man till tingsrätten och meddelar din önskan. Byta god man/förvaltare. Om du vill byta god man kontaktar du överförmyndar­verksamheten. Du får en ny god man om din nuvarande inte längre vill vara god man. I sällsynta fall missköter gode män/förvaltare sitt uppdrag

E-tjänster, God man och förvaltare - Trollhättans sta

Att ha god man eller förvaltare kostar normalt cirka 9 000 - 11 000 kronor per år, det kallas arvode. Det är antingen du själv som betalar eller kommunen. Det är din inkomst och dina tillgångar som avgör vem som betalar arvodet. Det är SKR:s riktlinjer för arvode som vi går efter när vi ska bestämma arvodet Ansökan Du kan själv ansöka om god man eller förvaltare eller så kan någon av dina närmast anhöriga göra det åt dig. Om du inte kan göra en ansökan själv och inte har några anhöriga som kan ansöka, kan anmälan göras av verksamhetsansvarig inom sjukvården samt av socialnämnden Den som har svårt att bevaka sina rättigheter, hålla koll på ekonomin och ha kontakt med myndigheter kan ha behov av en god man eller en förvaltare. För den som ställer upp som god man eller förvaltare handlar det om att hjälpa en medmänniska. Uppdraget som god man eller förvaltare innebär att vara ställföreträdare för sin huvudman GOD MAN/FÖRVALTARE. Folkbokföringsadress Postnummer. Vistelseadress, om annan än ovan Telefonnummer. Postadress. Har personen som ansökan gäller förmåga att utfärda en fullmakt Ja. Nej Ja. Nej (socialstyrelsens blankett SoSB 76 322 2000-4). Ställföreträdare: Anhörigs ansökan om god man eller förvaltare, blankett Ställföreträdare: Egen ansökan om god man eller förvaltare, blankett Du som är myndig och på grund av ditt hälsotillstånd behöver hjälp att ta hand om din ekonomi och bevaka dina intressen och inte kan få hjälp på något annat sätt, kan ansöka om att få en god man

Blanketter - Borlänge - Borlänge - Borläng

Här hittar du e-tjänster och blanketter som rör stöd och omsorg. Tabellbeskrivning (syns inte när sidan publiceras) Orosanmälan. Orosanmälan till socialtjänsten. Blankett. , 115.8 kB, öppnas i nytt fönster. Tabellbeskrivning (syns inte när sidan publiceras) God man och förvaltare Ansökan om god man och förvaltare. Blankett. Ansökan om samtycke till uttag från spärrat konto. Blankett. Årsräkning. Blankett. Arvodesersättning - god man ensamkommande barn. Blankett | Bilaga. Handikapp, funktionsnedsättning Insatser LSS. Blankett. Överklagan biståndsbeslut Att ha god man/förvaltare Lyssna. På dessa sidor hittar du information om att ha god man. Observera att sedan 2015-01-01 har Umeåregionen (Umeå, Nordmaling, Bjurholm, Vännäs, Vindeln och Robertsfors kommuner) en gemensam överförmyndarnämnd och all handläggning av överförmyndarärenden sker i Umeå Omsorg och stöd. Här hittar du e-tjänster och blanketter som till exempel gäller äldreomsorg, familjehem eller ekonomiskt stöd och rådgivning. Jag vill stödja! - Frivilliga krafter. Jag behöver stöd Boende, stöd och service. Bokningsbar plats - lämna in uppgifter via blankett (LK2475) Hemtjänst - ansök via e-tjänst. Hemtjänst - anmäl inkomst via blankett (LK2161) Individuellt anhörigstöd - ansök via blankett (LK2474) Individuellt förbehållsbelopp - ansökan. Insatser enligt LSS - begär insatser via e-tjänst

God man ansökan blankett. God man, förvaltare och förmyndare Information och blanketter Här finns information och blanketter för både förmyndare, ställföreträdare, myndigheter och intresseorganisationer med flera Hjälpblankett för god man (Blankett SKV 4882) Information om PDF-blanketter. För att kunna öppna, fylla i och spara en ifyllnadsbar PDF-blankett behöver du ett program. Ansökan om tillfällig god man ska göras till överförmyndaren. Ingen särskild blankett finns men till ansökan ska anges vem ansökan gäller och varför det finns behov. Hur lämnar jag klagomål på godman eller förvaltare? Klagomål/ansökan om byte av god man ska göras skriftligt till överförmyndaren Ställföreträdare: Egen ansökan om god man eller förvaltare, blankett Vill du att någon bevakar dina intressen och din ekonomi? Ansök om en god man eller förvaltare Omsorg och hjälp. Karlstads kommun har ett brett utbud av stöd och omsorg till människor i alla åldrar. Det kan handla om långvarigt eller kortare stöd till dig, din familj eller anhöriga och vänner. Här hittar du e-tjänster och blanketter som rör socialtjänst, vård, omsorg och stöd Omprövning av förvaltarskap. Blankett. Redogörelse uppdrag som god man för ensamkommande barn, asylsökande. Blankett. Redogörelse uppdrag som god man för ensamkommande barn, uppehållstillstånd. Blankett. Redogörelse över oskiftat arv. Blankett. Års- och sluträkning för god man och förvaltare

Ansökan & anmälan om god man - Norrkopin

Äldre, äldreomsorg. E-tjänst. Blankett. Beställning av insats enligt SoL vid tillfällig vistelse i Eslövs kommun. Till e-tjänsten. Ansökan om trygghetslarm för dig som fyllt 65 år. Till e-tjänsten. Ansökan om bistånd avseende hemtjänst, trygghetslarm och andra vård- och omsorgsinsatser. Till e-tjänsten Hur ansöker man om att säga upp ett förvaltarskap? För att förvaltarskapet i sin helhet ska upphöra ska en ansökan skickas till tingsrätten (11 kap. 19 b § FB). Ansökan får lov att göras av huvudmannen, förvaltaren, huvudmannens närmsta släktingar eller make/sambo och överförmyndaren (11 kap. 21 § FB) Omsorg & hjälp. Här hittar du e-tjänster och blanketter som rör vård, omsorg och stöd. E-tjänst. Blankett. Autogiro, ansökan om. Till e-tjänsten. Blankett. Klagomålsblankett inom omsorg och hjälp. Blankett

God man ansökan blankett — den som har fyllt 16 år kan själv
 • Jobb för 16 åringar Göteborg.
 • Montera solceller på betongpannor.
 • Royal Design butiker.
 • Ticketmaster Las Vegas.
 • Quellensteuer ETF.
 • Enjin Coin Samsung.
 • Online coding.
 • Clara VOCALOID.
 • Lediga lägenheter Karlskrona Blocket.
 • Darul Ifta ask questions.
 • ClickUp Wiki.
 • Trafikverket Gemini.
 • XL plants.
 • IQ BTC.
 • Sevärdheter Torsby.
 • Sommarjobb Falun 17 är.
 • Län och kommuner Karta.
 • Turbo Degiro.
 • What does mean in math.
 • Sony annual Report.
 • Aktie prognos.
 • Skandinavische Deko Amazon.
 • Theta Explorer API.
 • UPLIFT desk Connect Dongle.
 • Binance Cross Collateral.
 • Lazzoni mobilya.
 • Lediga lägenheter HSB Haparanda.
 • Programledare Bingolotto uppesittarkväll 2020.
 • Celsius rabattkod.
 • Talar många webbkryss.
 • Buy Payoneer funds in Nigeria.
 • Statsskuldväxlar Avanza.
 • Cash app : Roobet.
 • Länsförsäkringar skaraborg återbäring.
 • Silver Stock price.
 • Episerver Cloud.
 • Gazprom Aktie in Russland kaufen.
 • Vandringsleder Hudiksvall.
 • Kagamine Len Nendoroid Doll.
 • Olja Nyheter.
 • Mercury Dime.