Home

Statligt stöd hyresrabatt 2021

Förordningen träder ikraft den 3 maj 2021. Förordning om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran, SFS 2021:273 (PDF) Det nya stödet är i huvudsak utformat som det tidigare stödet som utgick under år 2020. I korthet innebär det nya stödet följande Regeringen föreslår ny period med statligt stöd när vissa lokalhyresgäster får rabatt på hyran Publicerad 15 januari 2021 För att mildra de ekonomiska konsekvenserna av den ökade smittspridningen föreslår regeringen att det statliga stödet när vissa lokalhyresgäster får rabatt på hyran som togs fram våren 2020 återinförs för ytterligare tre månader, januari-mars 2021 Lokalhyresstödet innebär att en hyresvärd som träffat överenskommelse om rabatt på lokalhyran för en hyresgäst i en utsatt bransch kan ansöka om statligt stöd för en del av denna rabatt. Stödet gäller för hyresvärdar som gett hyresrabatt under perioden 1 januari - 31 mars 2021 Samlad information: För att mildra de ekonomiska konsekvenserna av den ökade smittspridningen föreslår regeringen att det statliga stödet när vissa lokalhyresgäster får rabatt på hyran som togs fram våren 2020 återinförs för första och andra kvartalet 2021. Stödet är tillfälligt och riktar sig till företag inom vissa utsatta kundnära branscher som fått ekonomiska svårigheter med anledning av pandemin Maj och juni 2021 kommer att utgöra två olika stödperioder och stödet ska kunna sökas av företag som har förlorat mer än 30 procent av sin omsättning jämfört med motsvarande månad 2019. Precis som tidigare ges stöd för en andel av företagets icke-täckta fasta kostnader

Coronaåtgärden statligt stöd för hyresrabatt ska återinföras för tre nya månader, januari-mars 2021. Det nya hyresstödet kommer att omfattas av samma regler som det förra hyresstödet, som gällde för april-juni 2020. Hyresstödet är dock ett statsstöd som först måste godkännas av EU-kommissionen Uppdaterad 3 maj 2021. Hyresvärdar som sänker den fasta hyran för hyresgäster i vissa utsatta branscher kan under perioden 1 januari-30 mars 2021 söka stöd för att kompensera hälften av nedsättningen. Kompensationen söks av hyresvärden i efterhand via Boverkets hemsida. Ansökningsperioden öppnade den 3 maj och stänger 30 juni 2021 Regeringen föreslår att det statliga stöd som ger lokalhyresgäster hyresrabatt återinförs för januari-mars 2021. En åtgärd som är vällovlig men inte håller måttet helt, konstaterar Företagarnas Pontus Lindström. Publicerad 18 jan 2021 Möjligheten till sänkt hyra ska underlätta för krisdrabbade branscher Stödet gäller för hyresvärdar som gett hyresrabatt under perioden 1 januari - 31 mars 2021. En förutsättning är att hyresgästen är verksam i en bransch som omfattas av stödet. Lista över branscher som omfattas av stödet 2021 (Respektive bransch anges i listan genom kod för svensk näringsgrensindelning, så kallad SNI-kod. Den 8 april 2021 beslutade regeringen om en ny period med statligt stöd som nu gäller för perioden 1 januari - 31 mars 2021. För att mildra de ekonomiska konsekvenserna av den ökade smittspridningen har regeringen nu beslutat att det statliga stödet när vissa lokalhyresgäster får rabatt på hyran, som togs fram våren 2020, återinförs för ytterligare tre månader, januari-mars 2021

Statligt stöd för hyresrabatter SK

Hyresrabattstödet är ett tillfälligt statligt stöd som söks av hyresvärden åt lokalhyresgäster i branscher som regeringen betraktar som särskilt utsatta, såsom handel, hotell och restaurang. Stödet betalas ut i efterhand till de hyresvärdar som gett tillfällig rabatt på bashyran för perioden 1 januari - 31 mars 2021 Statligt stöd vid hyresrabatter återinförs Nu står det klart att det statliga stöd vid hyresrabatter för vissa lokalhyresgäster som gällde förra året återinförs under första kvartalet 2021. I förra..

Regeringen föreslår ny period med statligt stöd när vissa

Stödet bygger på Europeiska kommissionens beslut den 15 april 2020 att godkänna ett svenskt program för hyresrabatter värt 453 miljoner euro till stöd för sektorer som drabbats av coronakrisen, ett beslut som i sin tur fattats med stöd av kommissionens tillfälliga ram för statliga stödåtgärder till ekonomin under det pågående utbrottet av covid-19 Syftet med förordningen är att främja frivilliga överenskommelser om hyresrabatter mellan hyresvärdar och hyresgäster. Stödet innebär att staten bär 50 procent av en avtalad hyresrabatt som uppgår till högst 50 procent av den avtalade fasta hyran under perioden 1 april-30 juni 2020 Stödet kan uppgå till maximalt 800 000 euro i hyresrabatt för en och samma hyresgäst. Maxbeloppet för en och samma hyresgäst ska räknas utifrån det totala stöd som lämnas till bolag inom samma koncern enligt definitionen i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse 2 art. 2 p., se här

Stöd för sänkta hyror i utsatta branscher Länsstyrelsen

Med anledning av pandemin beslutade regeringen att införa ett statligt hyresstöd till fastighetsägare som under perioden april-juni ger hyresrabatt till lokalhyresgäster i utsatta branscher. Förordningen träder i kraft den 1 juli och stödet kan sökas hos länsstyrelserna Higab ger full hyresrabatt Efter godkännande från EU återinför regeringen det statliga hyresstödet. Higab väljer därför att maximera sitt stöd, vilket betyder hyresfritt perioden januari-mars 2021.. Ny omgång statligt stöd till hyresvärdarna. Avtalet om hyresrabatt som ska ligga till grund för ansökan om lokalhyresstöd kan tecknas retroaktivt, Den stödgrundande hyresrabatten måste inte gälla för hela första kvartalet 2021. Stöd kan även utgå för en eller två månaders hyresrabatt

Hyresstöd - Regeringen

 1. om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran Utfärdad den 16 april 2020 Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser 1 § I denna förordning finns bestämmelser som syftar till att stödja vissa lokalhyresgäster med anledning av utbrottet av det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19
 2. Den 1 juli 2020 träder regeringens förordning om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran (SFS 2020:237) i kraft. Syftet med förordningen är att stödja lokalhyresgäster i utsatta branscher som drabbats särskilt hårt av följderna av det nya coronaviruset
 3. dre företag samt exempel på årsredovisning 2020 för K2-företag
 4. Detta gäller om statligt stöd för rabatt på hyran . Publicerad 27 april 2020.. Om någon överenskommelse ännu inte har träffats med hyresvärden om hyresrabatt för tiden den 1 april - 30 juni 2020 så är det ännu inte för sent att kontakta sin hyresvärd för att träffa en sådan överenskommelse, eftersom sista datumet för överenskommelsen kan vara den 30 juni 2020
 5. 2021-01-21 KS 2020/00187 Halmstads kommun, kommunledningsförvaltningen, Box 153, 301 05 Halmstad 035-13 70 00 • direkt@halmstad.se • www.halmstad.se Sida 1(4) Beslut med anledning av statligt stöd för hyresreduktioner på lokalhyra Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 1
 6. Om en hyresvärd har tagit emot stöd enligt förordningen (2021:273) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran under första kvartalet 2021, ska den del av stödet som avser hyresrabatt för en viss månad anses ingå i hyresvärdens nettoomsättning för denna månad. Förordning (2021:274
 7. 3. stöd för stödperioden juni och juli 2020 enligt förordningen (2020:838) om omställningsstöd för maj-juli 2020, och 4. lån enligt 13 § förordningen (2021:57) om statligt lån till arrangörer och återförsäljare av paketresor till följd av spridningen av sjukdomen covid-19. Handläggning av stödärende

Här är statliga stöden som lokalhyresgäster kan söka

Läs även: Hur fungerar statligt stöd vid hyresnedsättning och andra högaktuella frågor kring hyresrätt. Det stöd som kunde sökas under 2020 kunde maximalt uppgå till 25 procent av den ursprungliga fasta hyran. Regeringen har för den nya perioden valt att höja denna gräns till 50 procent av den ursprungliga fasta hyran Från och med 3 maj 2021 är det möjligt att ansöka, och ansökan ska skickas senast 30 juni 2021. Länsstyrelserna ansvarar för frågor om stöd, handläggning, beslut samt uppföljning av stöd som betalats ut. Boverket ansvarar för ansökningsformulär och e-tjänst för stödet. Det är även Boverket som betalar ut beviljat stöd Statligt stöd till lokal hyresgäster sänker den fasta hyran för hyresgäster mellan den 1 januari och den 31 mars 2021 med 50%. Stödet ges till företag som kan uppvisa att man har ekonomiska Blankett stöd hyresrabatt och skicka med bokslut för 2019 och 2020. Alla ansökningar kommer att prövas. Stödet kommer att. Stödet kommer att utformas så att lokalhyresvärdar som sänker den fasta hyran för hyresgäster under perioden januari-mars 2021 ges kompensation med 50 procent av den nedsatta fasta hyran. Senast den 31 december 2020 ska det finnas ett befintligt hyresförhållande och senast den 30 april 2021 ska ett skriftligt avtal om hyresrabatt ha tecknats mellan hyresvärd och hyresgäst Om en hyresvärd har tagit emot stöd enligt förordningen om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran under första kvartalet 2021, ska den del av stödet som avser hyresrabatt för en viss månad anses ingå i hyresvärdens nettoomsättning för denna månad. Förordning (2021:274)

Stödet behöver också godkännas av EU-kommissionen. Innan det formella beslutet är fattat av riksdagen den 25 februari 2021 och regeringen tagit fram en stödförordning med detaljerade villkor för hur hyresstöd ska hanteras är det oklart om, och på vilka villkor, stöd kommer ges och hur det ska sökas, menar Fastighetsägarna Stödet söks av hyresvärden i efterhand och stödet kan sökas från den 1 juli 2020 och en ansökan ska ha kommit in senast den 31 augusti 2020. Läs även: Fastighetsfrågor i ljuset av covid-19. Hur mycket hyresrabatt kan beviljas. Stödet som kan beviljas uppgår till maximalt 50 procent av den rabatt som har lämnats under den angivna.

Hyresstödet ska återinföras för januari-mars 2021

 1. Korttidsarbete kan användas när företag drabbas av tillfälliga ekonomiska problem till följd av att något oväntat händer. Det innebär att anställda går ner i arbetstid under en period (permittering) samtidigt som staten går in och ger ekonomiskt stöd. Korttidsarbete 2021. Information in english about short-time work allowanc
 2. . Vissa av dem har inte lyckats kapa kostnaderna sedan åren av stora tillfälliga flyktingstöd
 3. Regeringens beslut om statligt stöd vid hyresrabatter med anledning av COVID-19. I syfte att underlätta för hyresvärdar där dessa tillsammans med lokalhyresgäster kan enas om tillfälliga hyresrabatter under den besvärliga tid som nu råder, avsätter regeringen fem miljarder kronor i stöd genom en särskild förordning (Förordning SFS 2020:237)
 4. 1 § Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser om sådant omställningsstöd som Skatteverket får lämna till företag enligt lagen om omställningsstöd. Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.. Omställningsstöd får lämnas i enlighet med Europeiska kommissionens beslut den 5 mars 2021 i ärende SA.59609 (2021/N)

Stödperiod mars och april 2021 stänger 30 juni 2021. Tänk på att om du beviljas hyresrabatt av VFAB och samtidigt söker statliga hyresstöd finns det risk att de stöden blir mindre eller uteblir. Var noga med att ta reda på vad som gäller för att få stöd. Andra stöd i Varber Inom EU finns regler om statligt stöd. Den 1 juli ändras reglerna för vad som krävs för att få vissa skattebefrielser för energiskatter på bränsle Formas ska under 2021 fördela drygt 1,8 miljarder kronor i statligt stöd till forskning och innovation för en hållbar utveckling. Majoriteten av dessa medel fördelas genom utlysningar där olika projekt prövas i konkurrens

Hyresrabattstödet är ett tillfälligt statligt stöd som söks av hyresvärden åt lokalhyresgäster i branscher som regeringen betraktar som särskilt utsatta, såsom handel, hotell och restaurang. Stödet betalas ut i efterhand till de hyresvärdar som gett tillfällig rabatt på bashyran för perioden 1 januari-31 mars 2021 Målen för den svenska bredbandsutbyggnaden är högt ställda. Marknaden har nått långt men för att nå målen kommer det även fortsatt att krävas bredbandsstöd. Därför har regeringen gett Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att utlysa bredbandsstöd med start 2020 Stödet betalas ut under förutsättning att det finns ett avtal mellan hyresvärd och hyresgäst om en rabatt på hyran under perioden 1 januari till och med 31 mars 2021. Avtal ska tecknas mellan hyresvärd och hyresgäst om reduktionen senast 31 maj 2021

Naturvårdsverket har i januari 2020 uppdaterat till utgåva 3 av den nationella planen för prioritering av ansökningar om statligt stöd för avhjälpande av föroreningsskador enligt förordning (2004:100) om avhjälpande av föroreningsskador och statligt stöd för sådant avhjälpande. Denna utgåva ersätter de två tidigare utgåvorna maj 2021 ska ett skriftligt avtal om hyresrabatt ha tecknats mellan hyresvärd och hyresgäst. Hyresgästen ska under perioden 1 januari - 31 mars 2021 varit verksam i någon av de branscher som omfattas av stödet, och i övrigt följer hyresstödet tidigare konstruktion. Stödet kommer att kunna sökas vi statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran. Regeringen förslår att stödet enligt förordningen återinförs för ytterligare en period. I enlighet med kommunfullmäktiges beslut från den 8 mars 2021 och ovan nämnda förordning, med hänsyn taget till de av regeringen beslutad

Statligt stöd för sänkta lokalhyror i utsatta branscher Regeringen har med anledning av coronakrisen fått ett godkännande från EU-kommissionen att stödja vissa utsatta branscher genom subventionerad lokalhyra under tre månader Riksidrottsförbundet bedömer att behovet av ekonomiskt statligt stöd under 2021 kommer att vara minst 2 miljarder kronor, 500 miljoner per kvartal eller mer, om pandemin blir långvarig och krisen ännu djupare Stödet kommer att betalas ut som ett förskott under 2021 för den produktion du beräknar ha under perioden 1 april 2021-31 december 2021. Ange bankkonto för utbetalning. Vi behöver ha ett bankkonto eller bankgiro för att kunna betala ut pengar till dig om du blir beviljad stöd. Tänk på att kontonumret måste vara aktivt Diarienummer: UN/2021:23 Förslag till beslut Samtliga medel från statsbidraget Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 tilldelas utbildningsnämnden. Beslutsnivå Kommunfullmäktige Sammanfattning Regeringen har beslutat att förstärka det statliga stödet till skolväsendet i Sverige med 1 miljard kronor 2021

Hur fungerar hyresrabatten under coronakrisen? - Företagarn

Ändring införd: t.o.m. SFS 2021:209 Ikraft: 2020-06-22 Sökresultat Föregående · Nästa. Boverket får under 2021 ställa ut kreditgarantier enligt förordningen (2020:255) om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande, förordningen (2007:624) om statliga ersättningsgarantier för bostäder och förordningen (2002:664) om statligt stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till ett belopp om högst 8 000 000.

Möjligt söka hyresstöd även 2021 - Företagarn

Med omstruktureringsstöd avses ett mer permanent stöd som syftar till att återställa stödmottagarens långsiktiga lönsamhet på grundval av en realistisk, enhetlig och långtgående omstruktureringsplan (punkt 27 i EU-kommissionens riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av icke-finansiella företag i ekonomiska svårigheter, 2014/C 249/01) 1.4 Läs förordning (2020:266) om statligt stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur 4 1.5 Sista ansökningsdag 4 1.6 Sista dag för frågor 4 1.7 Ange företagsstorlek 4 1.8 Använd svenska i ansökan 4 1.9 All information ska finnas i ansökan 5 1.10 Bara behörig företrädare för sökande kan ansöka LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott. Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd, och avser att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år (för funktionsnedsatta deltagare finns ingen övre åldersgräns) Statligt stöd för utbildning under korttidspermittering från 1 januari 2021 Arbetsgivarfrågor, Visa alla . 25 september 2020. Arbetsgivare som inför korttidsarbete ska kunna få statligt stöd för att vidareutbilda personalen. Stödet gör att dina chanser. Skolverket har beslutat om medel gällande tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet år 2021. I beslutet från Skolverket framkommer det att Arvika kommun kommer att erhålla 2 276 467 kr i stöd för år 2021. Stödet har fördelats proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6-19 år i riket

 1. stöd för stödperioden juni och juli 2020 enligt förordningen (2020:838) om omställningsstöd för maj-juli 2020, och. lån enligt 13 § förordningen (2021:57) om statligt lån till arrangörer och återförsäljare av paketresor till följd av spridningen av sjukdomen covid-19
 2. Grönt statligt stöd efterlyses 17 mars 2021 2021-03-17 12:00:11 Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen tillsammans med Johanna Ode, bostadspolitisk expert och verksamhetsutvecklare, Riksbyggen
 3. Tillväxtverket ska lämna tre redovisningar av de åtaganden som gjorts med stöd för bemyndigande från regeringen. Redovisning ska ske den - 30 april 2021 avseende åtaganden per den 31 mars 2021, - 26 oktober 2021 avseende åtaganden per den 30 september 2021, och - 19 februari 2022 avseende åtaganden per den 31 december 2021
 4. Statligt stöd kan även lämnas för att i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar tillhandhålla hyresbostäder med rabatterad hyra i renoverade och energieffektiviserade flerbostadshus. Länsstyrelsen har, med stöd av fyra olika förordningar, fattat ett antal beslut som innebär stöd till nya bostäder i länet
 5. Tvärtom står de starka tack vare statligt stöd, ökade tv-pengar och stora spelarförsäljningar. Sportbladets Robert Laul har tittat närmare på boksluten. tisdag 1 juni 2021 Dagens namn: Gun.
 6. Avhjälpande av föroreningsskador och statligt stöd för sådant avhjälpande Kommunerna är i grunden positiva till stödet. Däremot uppfattas utrednings- och värderingsarbetet under 2019 och nya investeringsmedel ska enligt regeringen anvisas i budgeten för 2020 och 2021
 7. Förordning (2021:273) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran under första kvartalet 2021. Författningen är tidsbegränsad till 2022-01-01 00:00:00 Sök i lagboken Sö

Begäran om utbetalning är öppen 1 oktober-1 november 2021 i e-tjänsten för statsbidrag. Kostnaderna som ni begär utbetalning för ska avse lärarassistenter som är anställda under perioden 1 juli-31 december 2021 Förslag på förlängning juli-september 2021. Regeringen har föreslagit att omsättningsstödet förlängs så att omsättningstappet som har skett under juli till och med september 2021 också ska ligga till grund för stöd. Mer information kommer när beslutet är fattat. Det går ännu inte att söka stöd för perioden juli-september 2021 Information om stöd till natur- och kulturmiljöer, hembygdsgårdar och kulturmiljöer i renskötselområdet. Tillfälliga stöd och utlysningar Information om tillfälliga stöd och utlysningar när det finns en summa pengar att söka inom ett specifikt område under en viss tid

Statligt stöd vid hyresrabatter återinför

 1. Stödet kan sökas retroaktivt med start 1 december 2020 och du kan som längst få stöd till 30 juni 2021. Under 2021 är det också möjligt att få ersättning för kompetensinsatser. Dina anställda har möjlighet att delta i kompetensinsatser under den tid som de deltar i korttidsarbete, förutsatt att det är reglerat i avtal
 2. Alla som är försäkrade i Sverige har rätt till statligt tandvårdsstöd från det år de fyller 24 år. Det statliga tandvårdsstödet finns till för att ge ekonomiskt stöd till patienter som behöver tandvård och för att skydda mot höga kostnader
 3. Just nu får vi många frågor om de olika krispaket som regeringen har presenterat den senaste tiden med anledning av covid-19. Vi får också frågor om hur dessa ska hanteras i bokföringen

Ansökan om hyresrabatt januari-mars 2021 - Einar Mattsso

 1. Vill du söka stöd för investering i personbilsladdare som är öppna för vem som helst att använda, så kallade publika laddningsstationer, gör du det till Klimatklivet. Det är också till Klimatklivet som du söker stöd för att investera i laddningsplatser för andra fordonstyper såsom lastbil, båt, flyg etc. oavsett om de är publika eller inte
 2. Skandalslakteri får 670 000 kronor i statligt stöd Livsmedelsverket har beslutat ge slakteriet 671 956 kronor i statsstöd för 2021. De t är tidningen FoodMonitor som rapporterar om hur Håkantorp Slakteri AB gång efter annat avslöjats med brister och tilldömdes att betala viten , något även Djurens Rätt rapporterat om vid upprepade tillfällen
 3. Tandvårdsstödet består av allmänt och särskilt tandvårdsbidrag samt ett högkostnadsskydd. Det finns till för att ge ekonomiskt stöd till dig som behöver tandvård och som ett skydd mot höga kostnader

Aktuella coronastöd 2021 - RedovisningsHuse

Bryssel den 15.2.2021 C(2021) 921 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. Ärende: Statligt stöd SA.60383 (2021/N) - Sverige Förlängning och ändringar av stödordningen för miljökompensation för godstrafik på järnväg Fru Utrikesminister 1 Regeringen har beslutat om ett tillfälligt stöd till hyresvärdar som har gett rabatt på fasta lokalhyreskostnader till hyresgäster i utsatta branscher. (SFS: 2021:273). Beslutet gäller för kvartal 1/2021. Regeringar arbetar med att stödet ska omfatta även kvartal 2/2021. Kvartal 2 är inte beslutat ännu

Ansökan om stöd för hyresrabatt är nu öppen! Bostadsrättern

Den 15 februari 2021 trädde en ny tillfällig lag i kraft, lag om stöd vid korttidsarbete i vissa fall, vilket i praktiken innebär att förlängningen blir ett nytt stöd. Detta stöd kommer att vara tillgängligt från den 1 december 2020 till den 30 juni 2021, och medger som mest ytterligare sju månader med ersättning Till följd av den ökade smittspridningen i samhället och de negativa ekonomiska konsekvenserna för många företag har regeringen i dag fattat beslut om en förordning om statligt stöd för hyreskostnader för första kvartalet 2021. Stödet riktas såsom tidigare till vissa företag i hotell- och restaurangbranschen, detaljhandeln samt. Startsida / Nyheter / Samarbete för sund konkurrens i byggbranschen ges statligt stöd Publicerad: 2021-03-19 - En grundförutsättning för att nå målet om sund konkurrens i bygg- och anläggningssektorn är allas gemensamma ansvar och att samverkan mellan parterna fungerar är enormt viktigt, säger Claes Thunblad, nationell samordnare för sund konkurrens Title: Microsoft Word - Beslut om fördelning av tillfällig förstärkning av det statliga stödet till skolväsendet 2021 Autho

Statligt stöd vid hyresrabatter - FAR Balan

Lindringen gäller till 30.6.2021 . Kommissionens begäran om upplysningar om stöd som beviljats genom ramstödsprogrammet. Kommissionen sände i december till medlemsstaterna en begäran om upplysningar om statligt stöd som beviljats på basis av ramstödsprogrammet Förordning (2021:198) om statligt stöd för att säkerställa tillgång till ambulansflygtransporter under utbrott av sjukdomen covid-19. Författningen är tidsbegränsad till 2021-11-16 00:00:00 Sök i lagboken Sö Tre av Göteborgs mest publika bolag är de som fått mest statligt omställningsstöd av alla i Göteborgsregionen. Tillsammans har de fått nära 200 miljoner kronor De vill stoppa statligt stöd till laddhybrider Uppdaterad: 24 maj 2021, 14:00 Publicerad: 24 maj 2021, 09:36. Plugin-varianten av Volvo V60 är en populär bil i Sverige, men släpper ut 122 gram koldioxid i snitt om du inte enbart kör på el. Det är betydligt mer än den nya snittbilen i EU som släpper ut 95 gram

Ny möjlighet att söka statligt hyresstöd Hug

/Träder i kraft I:2021-05-03/ Inledande bestämmelser. 1 § I denna förordning finns bestämmelser som syftar till att stödja vissa lokalhyresgäster med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19. Om en överenskommelse träffas mellan hyresvärden och hyresgästen om en rabatt på hyran under perioden den 1 januari till och med den 31 mars 2021 svarar staten gentemot hyresvärden för. Hyres ansökning stöd.från Higab hyres värd. See more of KKP Galleri. Konst kollektiv on Faceboo 3.1 Statens ägarpolicy som stöd 22 3.2 Angivna internationella riktlinjer i statens ägarpolicy 23 3.3 Regeringens styrelserekrytering 24 3.4 Kraven på hållbarhetsredovisning 25 3.5 Styrning mot föredömlighet och de statligt ägda bolagen som föregångare 27 4 Regeringens uppföljning av de statligt ägda bolagens insatse

Statligt stöd vid hyresrabatter återinförs HSB Riksförbun

(3) Meddelande från kommissionen - Riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd och energi för 2014-2020 (EUT C 200, 28.6.2014, s. 1). (4) Meddelande från kommissionen - Riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av icke-finansiella företag i svårigheter (EUT C 249, 31.7.2014, s. 1) Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 8 april 2021 Kommunfullmäktiges protokoll den 30 november 2020, § 209 Motion den 29 november 2020 Bedömning De stöd som på bästa sätt ger lättnader för företag är de stöd som ges nationellt som ex. omställningsstödet. Det finns också regionala stöd att söka

Statligt stöd för tillfälliga hyresrabatter - blev

En halv miljard har regeringen satt av i stöd för energieffektiviseringar. Men intresset för att söka stödet har hittills varit lågt, säger Per Lindkvist. Stödet kan kompensera för faktiska intäktsbortfall på grund av inställda aktiviteter, uthyrningar och evenemang. Ansökan kan bara göras för aktiviteter, uthyrningar och evenemang som skulle ha genomförts mellan 1 november 2020 och 28 februari 2021. Vid förlorade försäljningsintäkter kan stödet endast kompensera för utebliven vinst Hyresrabatt för Västfastigheters externa hyresgäster ons, maj 20, 2020 19:54 CET. Västfastigheter kommer erbjuda rabatt på hyran till de av sina hyresgäster som omfattas av regeringens förordning (2020:237): Om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster har fått rabatt på hyran

Publicerad: 31 mars 2021 kl. 06.44 Uppdaterad: 01 april 2021 kl. 09.52 NYHETER Klädjätten H&M flaggar för att det finns goda utsikter för en utdelning i år Tillfällig utvidgning av statligt stöd genom nedsatt energiskatt Prop. 2020/21:65 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 december 2020 under perioden 1 mars 2020-30 juni 2021 ska kunna ta emot statligt stöd enligt lagen om skatt på energi Inom ramen för det så kallade Idrottslyftet - för utveckling av barn- och ungdomsidrotten - har svensk idrott sedan 2007 tagit emot en halv miljard kronor per år i statligt stöd. Om pengarna har kommit väl till användning? Det är svårt att säga

 • Trading 212 customer service live chat.
 • Nord Pool spot prices.
 • Blockchain analysis.
 • ERCP indications.
 • Python with open.
 • SAS refund notice.
 • Steuerrechner Kanton Solothurn 2020.
 • Two types of cryptography.
 • Youtube financial times.
 • Spa paket.
 • EIF Fund.
 • Boverket finansiering.
 • Pengar till kulturen.
 • Grondbelasting Italië.
 • Bybit referral link.
 • Renoveringsobjekt Portugal.
 • Fidelity to Kraken.
 • Hundvakt Åtvidaberg.
 • Vindkraftverk 50kW.
 • Design Matbord.
 • Cursus Bitcoin minen.
 • Kickstarter coming soon.
 • 2017 Genesis G90 review.
 • What is BEP20.
 • Is Polkadot mineable.
 • Mini gold futures chart.
 • 50 Cent Vitamin well.
 • Decred Mining rig.
 • Ledger Blue app.
 • Avanza Trackers.
 • Las Vegas Casino coins.
 • T Mobile internet bundel op.
 • Buddha to buddha armband Marktplaats.
 • The Graph price prediction March 2021.
 • Vad är statlig skatt.
 • S Broker Konto Plus.
 • CTrader Copy review.
 • Cdon marketwatch.
 • Aktieägartillskott fritt eget kapital.
 • Microsoft upgrade email 2021.
 • Portgot.