Home

Rörelsens intäkter

Årsredovisning Hedin Bil

Rörelseintäkter och rörelsens intäkter (K2) 6.1 Detta kapitel ska tillämpas vid redovisning av rörelseintäkter. Det ska även tillämpas vid redovisning av kostnader för sålda tjänste- och entreprenaduppdrag på löpande räkning och till fast pris Bokföring av rörelsens intäkter (inkomster) sker i kontoklass 3. I kontoklass 3 bokförs rörelsens alla intäkter (inkomster) i kontogrupperna 30-39. I kontogrupp 30-39 sker bokföring av rörelsens huvudintäkter (huvudinkomster), fakturerade kostnader, rörelsens sidointäkter, intäktskorrigeringar, aktiverat arbete för egen räkning och övriga rörelseintäkter I kontogrupp 36 bokförs rörelsens sidointäkter. Rörelsens sidointäkter är intäkter från försäljning av annat än huvudverksamheten och som är huvudintäkterna. Nedan är de olika huvudkontona - du kan läsa mer om respektive huvudkonto genom att klicka nedan

Rörelsens intäkter. Det är vanligt att företaget skiljer på olika typer av intäkter. Ofta börjar resultaträkningen med intäkterna från huvudverksamheten. Om företaget har flera viktiga försäljningsverksamheter, är det vettigt att särredovisa var och en av dessa verksamheter på egna försälj­nings­konton i den interna bokföringen Rörelsens inkomster/intäkter: Konto 30: Huvudintäkter: 30 - 34 Huvudintäkter, fria kontogrupper.. rörelseresultatet, vilket är rörelsens intäkter minus rörelsens kostnader; resultat efter finansiella poster, alltså de finansiella intäkterna minus de finansiella kostnaderna; extraordinära intäkter och kostnader som saknar klart samband till verksamheten och som inte förväntas upprepas och som uppgår till ett väsentligt belop

Rörelsens intäkter - rörelsens kostnader Resultat efter finansiella poster Rörelseresultat + finansiella intäkter - finansiella kostnader Rörelsemarginal Rörelseresultat / rörelsens intäkter Avkastning på totalt kapital (Rörelseresultat + finansiella intäkter) / balansomslutning Avkastning på sysselsatt kapita Finansiella intäkter räknas därmed som intäkter som ligger utöver företagets huvudsakliga intäkter och verksamhet. Schablonintäkter En schablonintäkt avser intäkter du får för andelar i ett investeringssparkonto (ISK-konto) och övriga fonder. En schablonintäkt är förifylld på din deklaration under punkt 7.1 (Schablonintäkter) Intäkter - Sammanfattning. En intäkt är en inkomst som är periodiserad, alltså hänförd till den period den avser. Intäkter ska alltid tas med i resultaträkningen. Det totala försäljningsvärdet räknas som intäkt och ska kunna bekräftas. Balansdagen är den dag då intäkter med mera som kan bevisas ska redovisas och avslutas

Rörelseintäkter och rörelsens intäkter (K2

Rörelseresultat eller EBIT, efter engelskans Earnings Before Interest and Taxes, är ett mått på ett företags vinst före räntor och skatter, det vill säga differensen mellan rörelsens intäkter och rörelsekostnaderna. Begreppet används inom bokföring och finansiell analys BAS-kontoplanen för 2021. 1 Tillgångar. 2 Eget kapital och skulder. 3 Rörelsens inkomster/intäkter. 4 Utgifter/kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster. 5-6 Övriga externa rörelseutgifter/ kostnader. 7 Utgifter/kostnader för personal, avskrivningar m.m. 8 Finansiella och andra inkomster/ intäkter och utgifter/kostnader Rörelsens inkomster/intäkter. Posted on juli 23, 2009 by admin Leave a comment. Leave a comment Avbryt svar. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta * Kommentar. Namn * E-postadress * Webbplats. Meddela mig om nya inlägg via e-post

Swedish term or phrase: Rörelsens intäkter: This is in an annual report for a small financial institution Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Rörelselsresultat any ideas of what 'Rörelse' translates to here SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 1 715 000,00 kr Budget 2020 Friluftsfrämjandet Region Mitt Budget 2020 RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning 3010 Deltagaravgift 850 000,00 kr 3049 Övriga intäkter 100 000,00 kr Summa nettoomsättning 950 000,00 k Rörelsens intäkter : Nettoomsättning: 4, 5: 1 367 716: 1 301 970: Övriga rörelseintäkter : 23 904: 19 786 : 1 391 620: 1 321 756 : Rörelsens kostnader : Handelsvaror: 5-365 371-353 209: Övriga externa kostnader: 6, 19-285 443-249 786: Personalkostnader: 7-337 974-318 971: Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar: 12-14, 16-1 Box 4044, 203 11 Malmö. Besöksadress: Stortorget 25 i Malmö. Organisationsnummer: 556432-9083. Tfn: 040-660 98 80. Fax: 040-660 98 89. E-post: info@svedab.se. VD: ulf.lundin@svedab.se. Ekonomichef: erna.ahlfors@svedab.se. Driftchef: fredrik.liljeqvist@svedab.se 2021-04-15 08:51. STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Mavshacks, som investerar i bolag med inriktning mot digital distribution, meddelar att rörelsens intäkter under det första kvartalet 2021 uppgick till 18,1 miljoner kronor (11,9). Ebitda-resultatet blev -5,0 miljoner kronor (0,1) och ebit-resultatet uppgick till -6,7 miljoner kronor (-1,6)

Teracom fortsätter investera - Teracom Samhällsnät

3 Rörelsens intäkter - Bokförin

Rörelsens intäkter uppgick till 3 856 KSEK. Rörelseresultatet uppgick till -3 834 KSEK. Resultatet per aktie uppgick till -0,57 SEK. Soliditeten uppgick till 79,5 %. Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden, vilka uppgick till 6 682 539. Rörelsens intäkter 4 890 2 571 90% 14 248 9 139 56% Bruttoresultat 3 833 1 894 102% 10 913 6 723 62% Bruttomarginal1 78% 74% 77% 74% EBITA1 2 288 916 150% 5 933 3 571 66% EBITA justerad1,2 2 380 916 160% 6 145 3 571 72% EBITA-marginal1 47% 36% 42% 39% EBITA-marginal justerad1,2 49% 36% 43% 39% EBIT (Rörelseresultat) 1 874 802 134% 4 533 3 122 45

RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning 3004€ Försäljning inom Sverige, momsfri 0,00 0,00 1 950,00 3011€ Försäljning, reducerad 1 592 393,00 592 393,00 553 771,00 Summa nettoomsättning 592 393,00 592 393,00 555 721,00 SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 592 393,00 592 393,00 555 721,00 RÖRELSENS KOSTNADER Råvaror och förnödenhete RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning 3015 Medlemsintäkter 652 073,43 -652 073,43 -652 073,43 39 120,00 3740 Öres- och kronutjämning 0,92 -0,92 -0,92 Summa nettoomsättning 652 074,35 -652 074,35 -652 074,35 39 120,00 Övriga rörelseintäkter 3989 Erhållna Bidrag 50 000,00 -50 000,00 -50 000,0 Rörelsens omsättning Rörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 1 001: 251: Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor: 1 001: 251: Aktiverat arbete för egen räkning: 0: 0: Övriga rörelseintäkter: 0: SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 2 695 000 2 731 495 2 495 000 2 800 000 2 900 000 RÖRELSENS KOSTNADER Råvaror och förnödenheter -110 000 -105 724 -100 000 -110 000 -110 000 Övriga externa kostnader -928 000 -691 731 -868 700 -950 000 -950 000 Personalkostnader -1 198 355 -926.

I kontogrupp 3600 Rörelsens sidointäkter (gruppkonto) hittar vi konton av typen intäkter.Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret. 3600 Rörelsens sidointäkter (gruppkonto) [] Konto 3600 Rörelsens sidointäkter (gruppkonto) är ett intäktskonto. Kontot 3600 Rörelsens sidointäkter (gruppkonto) hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån Budget GA1 (värme, torpet, utemiljö med mera) Budget 2020 (tkr) Budget 2021 (tkr) 3013 Hyresintäkt lokaler 18 10 3130 Uppvärmning 900 900 3222 Årsavgifter GA:1 3 478 3 478 RÖRELSENS INTÄKTER 4 396 4 388 4120 Städning 0 0 4143 Serviceavtal 0 0 416010 Parkskötsel / Sommarunderhåll 185 200 416030 Snöröjning / Vinterunderhåll 200 200 4190 Övriga utgifter för köpta tjänster 0 Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3016 Klubbkläder 0 kr 0 kr 3017 Korvförsäljning 0 kr 24 000 kr 3018 Veterinär 0 kr 0 kr 3019 Häst/Ponny 0 kr 8 000 kr 3022 Uthyrning av ridskolehäst 60 000 kr 10 000 kr 3023 Försäljning Foder 5 400 kr 0 kr 3024 Försäljning Spån 77 440 kr 25 000 kr 3026 Försäljning Papper 0. SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER RÖRELSENS KOSTNADER Råvaror och förnödenheter RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning: 388 000,00 32 333,33. 5010 Lokalhyra -96 000,00 -8 000,00 5410 Förbrukningsinventarier -12 000,00 -1 000,00 5420 Programvaror -3 000,00 -250,0 3 Rörelsens inkomster/intäkter. 4 Utgifter/kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster. 5-6 Övriga externa rörelseutgifter/ kostnader. 7 Utgifter/kostnader för personal, avskrivningar m.m. 8 Finansiella och andra inkomster/ intäkter och utgifter/kostnader

36 Rörelsens sidointäkter - Bokförin

Resultaträkningen - så beräknas företagets resulta

Rörelsens intäkter. Nettoomsättning 0 0 Rörelsens kostnader. Handelsvaror (varukostnader) 0 0 Övriga externa kostnader 0 0 Personalkostnader skriv not här 0 0 Avskrivningar. Avskrivningar skriv not här 0 0 RÖRELSERESULTAT. 0 0 Finansiella intäkter och kostnader. Ränteintäkter 0 0 Räntekostnader 0 This is in an annual report for a small financial institution Some of these cookies are essential to the operation of the site, while others help to improve your experience by providing insights into how the site is being used Rörelsens intäkter Medlemsavgifter 2276 2455 2597 2750 Sponsorintäkter 349 360 362 380 Greenfeeintäkter 1938 1860 2230 1920 Övriga intäkter 1502 1534 2391 1660 Totala intäkter 6065 6209 7580 6710 Rörelsens kostnader Fastighetskostnader -700 -664 -864 -634 Bankostnader -1132 -1153 -1944 -1376 Arbetskraftskostnader -2831 -3045 -2790 -321 Rörelsens intäkter Mötesintäkter Kultur och studieintåkter Fredagsträffar Lottenintakter Material och information§ntäkter Hyresintäkter Kommunbidrag Övnga intakter Medlemsavg'fter Saldo rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Möteskostnader Kultur och studiekostnade SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 89 000 RÖRELSENS KOSTNADER BRUTTOVINST 89 000 Övriga externa kostnader 5010 Lokalhyra -12 000 5020 El hyrd lokal -3 000 5030 Kaskad hyra, ledare -10 000 5060 Städning och renhållning -1 000 5410 Förbrukningsinventarier -1 000 5930 Annonskostnader -4 000 6064 Programkostnader -25 000 6150 Trycksaker -8 000 6250.

RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning 3015€ Projektbidrag 780 595,00 780 595,00 3017€ Wikimedia foundation grants 27 879,00 27 879,00 Summa nettoomsättning 808 474,00 808 474,00 SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 808 474,00 808 474,00 RÖRELSENS KOSTNADER Råvaror och förnödenheter 4610€ Projektkonsulter -75 000,00 -75 000,0 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 1 328 153 1 329 170 Hyresintäkter, lokaler 10 800 10 800 Övriga intäkter 27 462 27 555 SUMMA INTÄKTER 1 366 415 1 367 525 RÖRELSENS KOSTNADER Reparationer och underhåll 1 -58 342 -34 759 Driftskostnader 2 -827 969 -778 914. Rörelsens intäkter Nettoomsättning Konsertverksamhet Biljettintäker 19 183 21 248 -2 065 Turnéintäkter 865 540 325 Försäljning CD, royalties mm 867 581 286 Uthyrningsintäkter 7 276 6 108 1 168 Restaurangintäkter 8 668 9 901 -1 232 Summa nettoomsättning 36 860 38 378 -1 518 Övriga rörelseintäkter Sponsorintäkt 8 375 10 046 -1 67 RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning 3042 Produktionsintäkt 220 616 386,79 3043 Elcertifikat 620 1,00 3044 Nätnytta 11 813 20,00 3045 Ursprungsgarantier 1 807 3,03 Summa nettoomsättning 234 856 SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 234 856 RÖRELSENS KOSTNADER Råvaror och förnödenheter 4012 Nätkostnader -133 4026 Balansansvar -2 794 4055.

ÅRSREDOVISNING 2016 - ARANÄS

RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 1 336 203 1 328 153 Hyresintäkter, lokaler 10 800 10 800 Övriga intäkter 27 900 27 462 SUMMA INTÄKTER 1 374 903 1 366 415 RÖRELSENS KOSTNADER Reparationer och underhåll 1 -66 710 -58 342 Driftskostnader 2 -851 022 -827 969 Fastighetsskatt -50 030 -48 690 Personalkostnader -9 665 -7 46 Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB Box 4044, 203 11 Malmö Besöksadress: Stortorget 25 i Malmö. Organisationsnummer: 556432-9083. Tfn: 040-660 98 80 Fax: 040-660 98 89 E-post: info@svedab.se. VD: ulf.lundin@svedab.se Ekonomichef: erna.ahlfors@svedab.se Driftchef: fredrik.liljeqvist@svedab.s Rörelsens intäkter 6238000 6432273 8152000 Rörelsens kostnader 5324000 5507545 7102000 Resultat före avskrivningar 914000 924728 1050000 Avskrivningar enl. plan -616000 -665853 -775000 Ränteintäkter från bank 0 0 Räntekostnader mm -98000 -87339 -135000 Rörelseresultat 200000 171536 140000 Exra ord intäkter medlemslån + spelrätter 0 SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 555 721,00 555 721,00 558 436,91 RÖRELSENS KOSTNADER Råvaror och förnödenheter 4200€ El för belysning -23 201,13 -23 201,13 -22 067,35 4202€ Fjärrvärme -38 763,87 -38 763,87 -48 033,65 4204€ Vatten och avlopp -28 007,78 -28 007,78 -7 615,6 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 819 000 792 711 792 767 Öresutjämning 0 1 0 Återbäring Allframtid 0 1 488 1 500 819 000 794 199 794 267 RÖRELSENS KOSTNADER Fastighetskostnader Fastighetsskötsel, entreprenad -30 000 -14 628 0 Snöröjning/sandning -5 000 0 -5 000.

PPT - Årsredovisning och bokföring

Kort-betalningar med VISA VISA är ett av de allra största betalningsvarumärkena som finns och har användare världen över. Verksamheten startade med att Bank of America gav ut det allra första kortet under 50-talet, men det var under 70-talet som de började bedriva verksamheten under eget namn.De tillhandahåller med andra ord en betalningslösning som har förfinats genom årtionden Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3110 Släphyra KNT120 8€140,00 105,0% 7€750,00 3111 Släphyra HZD346 5€700,00 52,8% 10€800,00 S:a Nettoomsättning 13€840,00 74,6% 18€550,00 Aktiverat arbete för egen räkning 3890 Medlemsintäkter 45€335,00 82,4% 55€000,00 3891 Medlem adm.ers. 4€855,00 67,4% 7€200,0 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning Resultatrapport Preliminär Ackumulerat 66 200,00 10 030,oo 76 230,00 18 285,00 18 9 057,oo 46 053,oo 122 283,00 -71 091,50 -2 347,80 -73 439,30 48 843,70 -24 437,00 -12 648,00 -1 575,00 -1 462,00 -2 050,oo -42 172,00 -4 900,00 -120 511,30 1 771,70 1 771,70 1 771,70 1 771,7

Rörelsens inkomster/intäkter - expowera

 1. RÖRELSENS INTÄKTER, Not 1 2020-04-31 2019-04-30 Nettoomsättning, Not 2 63 533 50 500 Övriga rörelseintäkter, Not 3 20 719 20 963 Driftsbidrag från ägare, Not 4 51 228 45 434 SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 135 481 116 897 RÖRELSENS KOSTNADER Direkta trafikkostnader, Not 5 -131 896 -113 61
 2. SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 58,4 RÖRELSENS KOSTNADER Övriga externa kostnader 5020 €El för belysning och uppvärmning -13,0 5070 €Reparation och underhåll av lokaler -110,0 5071 €Projektering inför ombyggnad -10,0 5072 €Oförutsedda utgifter -2,0 5140 €Vatten och avlopp -4,5 5420 €Programvaror -2,
 3. Rörelsens intäkter: 2019 2018 Trivselkassa (del av medl.avg) 0 3 500 Intäkter midsommar 0 4 914 Intäkter valborg 0 435 SUMMA Intäkter 0 8 849 Rörelsens kostnader: Utgifter midsommar -403 0 Förtäring på städdagar -1 673 -2 314 Boule 0 0 Lämnade bidrag till NL 0 -6 000 SUMMA Kostnader -2 077 -8 314 RESULTAT TRV -2 077 535
 4. Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3010 Villaägarnas Riksförbund, medlemsavgifter 137€317,50 77,0% 178€287,50 S:a Nettoomsättning 137€317,50 77,0% 178€287,50 S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring 137€317,50 77,0% 178€287,50 Bruttoresultat 137€317,50 77,0% 178€287,50 Övriga externa kostnade
 5. Rörelsens intäkter Hyresintäkter 1 393 200 1 339 400 53 800 Förvaltningsintäkter 30 200 21 200 9 000 1 423 400 1 360 600 62 800 Kostnader i fastighetsförvaltning Driftkostnader -604 300 -600 600 -3 700 Underhållskostnader -313 600 -303 700 -9 900 Fastighetsskatt -29 800 -28 900 -900 Avskrivningar i förvaltningen -222 000 -205 000 -17 00
 6. Rörelsens intäkter och lagerförändring Övriga rörelseintäkter 3984 Medlemsbidrag från Celiakiförbundet 46€325,00 3990 Övr ersättningar och intäkter 3€555,00 S:a Övriga rörelseintäkter 49€880,00 S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring 49€880,00 Bruttoresultat 49€880,00 Övriga externa kostnader 5010 Lokalhyra -1.

Resultaträkning - Vad är resultaträkning

 1. RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning 3041 Medlemspris 0 0 3042 Produktionsintäkt 94 196 150 3043 Elcertifikat 4 436 4 436 14 3044 Nätnytta 11 997 11 997 20 3045 Ursprungsgarantier 3 169 3 169 5 Summa nettoomsättning 113 798 19 602 SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 113 798 19 602 RÖRELSENS KOSTNADER Råvaror och förnödenheter 4012 Nätkostnader.
 2. nelseavgifter 20,00 0,0
 3. Koncernen S:t Erik Markutveckling REV BUDGET URSPR BUDGET PLAN UTFALL RESULTATRÄKNING (TKR) 2014 2013 Rörelsens intäkter Hyresintäkter 227,181 227,181 249,401 244,35

Lathund för nyckeltal - Bokforingstips

Contextual translation of rörelsens intäkter into English. Human translations with examples: income, returns, takings, revenue, revenues, receipts, benefits Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3071 Förs böcker Netto Skärgårdsgrupp 200,00 3650 Möten o konferenser 60,00 S:a Nettoomsättning 260,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Medlemsavgifter 10€700,00 3987 Erhållna kommunala bidrag 15€000,00 3989 Övriga erhållna bidrag 10€000,0 Koncernen S:t Erik Markutveckling UTFALL BUDGET AVVIKELSE PROGNOS BUDGET AVVIKELSE UTFALL RESULTATRÄKNING (TKR) 8/31/2014 2014 2013 Rörelsens intäkter RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning 3017 Wikimedia foundations APG grant 0,00 0,00 252 232,27 Summa nettoomsättning 0,00 0,00 252 232,27 SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 0,00 0,00 252 232,27 RÖRELSENS KOSTNADER BRUTTOVINST 0,00 0,00 252 232,27 Övriga externa kostnader 5812 Tågresor 0,00 0,00 -1 370,00 5813 Flygresor 0,00 0,00 -7 008,0 Rörelsens intäkter Uttaxering 202 650,05 200 550,50 202 650,50 Bidrag 165 720,00 204 618,00 215 001,00 Ersättning fällda träd - - 114 340,00 Summa intäkter 368 370,05 405 168,50 531 991,00 Rörelsens kostnader Arvoden 56 032,00 49 553,00 42 671,00 Administrativa kostnader 21 223,50 16 985,80 14 456.

RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning 3110 Intäkter Skeet,Trap,Sporting 110 000 3120 Intäkter Jaktstig 30 000 3130 Intäkter Kulskott 60 000 3150 Intäkter Jägarexamen Prov 25 000 3151 Kurs praktisk jägareskola 25 000 3160 Intäkter Markeringsavgift 20 000 3161 Intäkter älgbanan intyg,hyra 3 000 3162 Intäkter, mässinghylsor 4 00 Rörelsens intäkter Hyresintäkter 1 299 600 1 299 500 100 Förvaltningsintäkter 19 000 19 000 0 1 318 600 1 318 500 100 Kostnader i fastighetsförvaltning Driftkostnader -551 300 -555 600 4 300 Underhållskostnader -365 000 -365 000 0 Fastighetsskatt -29 000 -29 000 0 Avskrivningar i förvaltningen -201 000 -201 000 0-1 146 300 -1 150 600 4 30 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3110 Eken cup 90 293,00 90 293,00 120 000,00 3150 Idrottslyftet 102 100,00 102 100,00 25 000,00 3570 Provision Stadium 5 950,00 5 950,00 20 000,00 S:a Nettoomsättning 198 343,00 198 343,00 165 000,00 Aktiverat arbete för egen räkning 3820 Utbildningsbidrag 12 000,00 12 000,00 25 000,0 Klimataktion 802440-8604 Räkenskapsår 2017-01-01 - 2017-12-31 Period 2017-01-01 - 2017-12-31 Resultatrapport ÅRL Projekt 7 Utskrivet 2018-02-13 22:0

Rörelsens intäkter Nettoomsättning 3016 Träningsavgifter VT 130 000 3017 Träningsavgifter HT 165 000 3048 Försäljn tjänst EG momsfri 0 3049 Övriga intäkter (ind) 0 3113 Start-/anmälningsavgifter 55 000 3210 Sponsorintäkter 50 000 3510 Kiosk och serveringsintäkter 4 000 3520 Försäljning av idrottskläder/material 50

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 1 460 000 2 183 533 RÖRELSENS KOSTNADER Råvaror och förnödenheter 4904 Gåvor och insamlade medel -85 000 -160 182 4905 ISS Intact Special School -170 000 -154 200 4906 Kalryan Hills -20 000 -14 800 4907 Skolbyggnationen -8 000 -4 900 4909 ICF Tsunami Child 0 RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättn ing 3010 Medlemsintäkter 333 660,00 326 595,00 320 000,00 Summa nettoomsättning 333 660,00 326 595,00 320 000,00 SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 333 660,00 326 595,00 320 000,00 RÖRELSENS KOSTNADER Övriga varu- och materialkostnader 4895 Årsmöteskostnader ElO Örebro-Värmland -2 500,00 -16 648,00 0,0 Rörelsens intäkter Hyresintäkter 1 339 400 1 336 500 2 900 Förvaltningsintäkter 21 200 22 200 -1 000 1 360 600 1 358 700 1 900 Kostnader i fastighetsförvaltning Driftkostnader -600 600 -592 600 -8 000 Underhållskostnader -303 700 -303 700 0 Fastighetsskatt -28 900 -28 900 0 Avskrivningar i förvaltningen -205 000 -206 000 1 00 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3111 Intäkter släpvagn FärgEttan 3 700,00 3 700,00 3130 Intäkter Fakturor 3 000,00 3 000,00 3150 Medlemsintäkter 57 745,00 57 745,00 S:a Nettoomsättning 64 445,00 64 445,00 Övriga rörelseintäkter 3990 Övr ersättn och intäkter 3 441,00 3 441,00 S:a Övriga rörelseintäkter 3 441,00 3 441,0 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3014 Vävarnas köp av material 12 175,00 12 175,00 3050 Kursintäkter 6 000,00 6 000,00 3610 Medlemsavgifter 7 590,00 7 590,00 S:a Nettoomsättning 25 765,00 25 765,00 Övriga rörelseintäkter 3980 Studieförbund 9 770,00 9 770,00 3990 Övriga ersättningar och intäkter 12 384,00 12 384,0

Vad betyder intäkter? - Samuelssons Rappor

Kapitalandelsmetoden - konsolidera, konsolidering av intresseföretag. Relaterade inlägg: Konsolidering, Konsolidera dotterföretag, intresseföretagContinue. SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 708 577,95 850 000,00 RÖRELSENS KOSTNADER Övriga externa kostnader 5000 Utgifter projekt Öka innanförskapet -2 960,00 0,00 5094 Administrativa tjänster Weda Motion AB -519 000,00 -519 000,00 5911 Gemensam kommunikation Friskis -50 050,00 0,00 6420 Revisionsarvoden -20 000,00 -20 000,0

Vad betyder intäkter? - Bolagslexikon

Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3110 Intäkter Avel 1 600,00 1 600,00 3120 Intäkter Medlemsavgifter 1 399,96 1 399,96 3740 Öresutjämning -0,96 -0,96 S:a Nettoomsättning 2 999,00 2 999,00 S:a Rörelseintäkter mm 2 999,00 2 999,00 Bruttovinst 2 999,00 2 999,00 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnade Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3514 Seglingsledare Blå 9 600,00 9 600,00 3560 JSM 2017 -30 000,00 -30 000,00 S:a Nettoomsättning -20 400,00 -20 400,00 Förändring av varulager 4900 Lämnade bidrag -6 070,00 -6 070,00 S:a Förändring av varulager -6 070,00 -6 070,00 Övriga rörelseintäkter 3984 Erhållna bidrag SSF 86 810,00 86. Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3010 Försäljning 14 891,00 14 891,00 S:a Nettoomsättning 14 891,00 14 891,00 Förändring av varulager 4990 Lagerförändring 2 820,00 2 820,00 S:a Förändring av varulager 2 820,00 2 820,00 S:a Rörelseintäkter och lagerförändring 17 711,00 17 711,00 Rörelsens kostnade Rörelsens intäkter Nettoomsättning 3 680 000 5520000 Summa rörelsens intäkter 3 680 000 5520000 Rörelsens kostnader Direkta kostnader -19000 Övriga rörelsekostnader -62 004 -172004 RÖRELSERESULTAT 3 617 996 5328996 Avskrivningar Avskrivningar byggnader -3 000 000 -450000

Rörelseresultat - Wikipedi

 1. Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3030 Överlåtelseavgift stuglott 9 500,00 8 000,00 3044 Arbetstimmar 7 100,00 7 050,00 3051 Försäljning till medlemmar 5 720,00 4 483,00 3054 Arrende omkostnader, medlemsavgift 273 630,00 262 955,00 3200 Hyra av klubbhuset 5 500,00 0,00 3300 Intäkter från festkommité 2 466,00 6 336,0
 2. Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3010 Medlemsavgifter -150,00 -150,00 3090 Övriga intäkter 600,00 600,00 3092 Förs Nordiska Spår CD 615,00 615,00 S:a Nettoomsättning 1 065,00 1 065,00 S:a Rörelseintäkter och lagerförändring 1 065,00 1 065,00 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter m
 3. RÖRELSENS INTÄKTER Övriga rörelseintäkter 3910€ Gåvor 0,00 0,00 500,00 Summa övriga rörelseintäkter 0,00 0,00 500,00 SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 0,00 0,00 500,00 RÖRELSENS KOSTNADER BRUTTOVINST 0,00 0,00 500,00 Övriga externa kostnader 6390€ Övr kostnader -4 299,20 -4 299,20 -4 800,0
 4. är Sida: Utskrivet: Senaste vernr: Perioden 20 400,00 800.00 680,00 50,00 410,00 0.00 6 785.00 9 813,00 19 990,00 1 400,00 3 770,00 385,00 650,00 12471.00 91 604.00 7 200,00 6 000.00 17 100,00 30 300,00 121 904,00 _ 194,00 -7 248,7
 5. Rörelsens intäkter 3010 Medlemsavgifter mm 203 600 216 946 Övriga intäkter 46 266 Finansiella intäkter 8311 Bankränta in 524 28 0 0 Summa Rörelseintäkter 250 390 216 974 Rörelsens Kostnader Arvoden övriga arbeten 4060 Kostnad möten -4 440 -5 182 4700 Jubileumsfesten Summa Arvoden övriga arbeten -4 440 -5 182 Material och förbruknin

BAS kontoplan - Srf Redovisnin

RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 1 328 153 1 329 170 Hyresintäkter, lokaler 10 800 10 800 Övriga intäkter 27 462 27 555 SUMMA INTÄKTER 1 366 415 1 367 525 RÖRELSENS KOSTNADER Reparationer och underhåll 1 -58 342 -34 759 Driftskostnader 2 -827 969 -778 914 Fastighetsskatt -48 690 -76 320 Personalkostnader -7 460 -10 39 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 1 336 203 1 328 153 Hyresintäkter, lokaler 10 800 10 800 Övriga intäkter 27 900 27 462 SUMMA INTÄKTER 1 374 903 1 366 415 RÖRELSENS KOSTNADER Reparationer och underhåll 1 -66 710 -58 342 Driftskostnader 2 -851 022 -827 969 Fastighetsskatt -50 030 -48 690 Personalkostnader -9 665 -7 46 RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning 527 500,01 527 500,01 515 044,99 Aktiverat arbete för egen räkning 473 591,00 473 591,00 509 010,00 Övriga rörelseintäkter 5 317,00 5 317,00 0,00 SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 1 006 408,01 1 006 408,01 1 024 054,99 RÖRELSENS KOSTNADER Råvaror och förnödenheter -350 605,55 -350 605,55 -377 121,8 Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3010 Medlemsavgifter 25 935,00 25 935,00 S:a Nettoomsättning 25 935,00 25 935,00 S:a Rörelseintäkter och lagerförändring 25 935,00 25 935,00 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter mm 4010 Utskickskostnader -874,01 -874,01 4031 Kostnader web -1 437,54 -1 437,5 Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3010 Intäkter 50 000 3020 Anmälningsavgifter 120 000 3021 Medlemsavgifter 160 000 3030 Sponsring 200 000 S:a Nettoomsättning 530 000 Övriga rörelseintäkter 3911 Hyresintäkter 100 000 3985 Erhållna statliga bidrag 62 000 3987 Erhållna kommunala bidrag 340 00

Rörelsens intäkter mm Resultatrapport Preliminär Sida: Utskrivet: Senaste vernr: Perioden 2 250,00 112 199,31 114 449,31 47,03 47,03 114 496,34 114 -7 819,63 -27 943,61 -42 772,48 -24 784,20 -653,60 -104 115 , 16 -104 115, 16 10 381, 18 18 10 381, 10 381, 18 18 10 381, 10 381, 18 10 381, 18 18 10 381, 1(1) 16-08-16 12:42 46 Ackumulerat 2 250,0 RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning 3010 Kurser och danser 325 000,00 3115 Dansarrangemang 35 000,00 3120 Intäkter fiket 2 000,00 Summa nettoomsättning 362 000,00 Övriga rörelseintäkter 3900 Medlemsavgifter 100 000,00 Summa övriga rörelseintäkter 100 000,00 SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 462 000,00 RÖRELSENS KOSTNADER Råvaror och. Rörelsens intäkter mm Resultatrapport Preliminär Sida: Utskrivet: Senaste vernr: Penoden 1 945,00 3 900,00 5 845,00 5 845,00 -5 578,00 -5 578,00 267,00 -2 400,00 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader Resultat efter finansiella intäkter och kostnader Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Resultat tòre skatt. Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3010 Driftbidrag 8 249,00 9 195,00 9 100,00 3020 Vägandelar 237 120,00 237 480,00 237 480,00 3030 Övriga intäkter 1 836,98 18,71 0,00 S:a Nettoomsättning 247 205,98 246 693,71 246 580,00 S:a Rörelseintäkter mm 247 205,98 246 693,71 246 580,00 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter m Summa rörelsens intäkter 100,684 290,321 295,066 Adm T1 Rörelsens kostnader Chark 24 Driftskostnader -27,354 -84,095 -84,567 -82062 GM -44 Administrativa kostnader -5,059 -16,404 -15,804 -15177 PC 204 Personalkostnader -3,714 -10,000 -8,550 -11142 Lango 2

Koncernen S:t Erik Markutveckling UTFALL BUDGET AVVIKELSE PROGNOS BUDGET AVVIKELSE UTFALL RESULTATRÄKNING (TKR) 8/31/2014 2014 2013 Rörelsens intäkter Rörelsens intäkter och lagerfòrändring Nettoomsättning Sida: Utskrivet: Senaste vernr: Perioden 7 080,oo 750,00 100,00 7 930,00 7 930,00 -388,00 -748,00 -1 136,00 6 794,00 -1 250,00 -130,00 -1 380,00 -2 516,00 5 414,00 5 414,00 5 414,00 5 414,00 5 414,00 5 414,00 5 414,00 17-02-17 All Ackumulerat 7 080,oo 750,00 1 oo,oo 7 930,00 7 930,0

Rörelsens inkomster/intäkter - iRedovisning

RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 2 322 200 2 322 096 2 322 200 Årsavgifter - bortfall 0 -13 958 0 Hyror garage 201 600 201 600 201 600 Hyror förråd 9 600 9 600 7 800 Fakturerade kostnader 0 28 902 0 Öresutjämning 0 0 0 2 533 400 2 548 240 2 531 600 RÖRELSENS. BUDGET 2020 Utfall Årsbudget Årsbudget Rörelsens intäkter Tom. 31/12 2019 2020 2019 Övriga rörelseintäkter 3900 Medlemsavgifter 383 000 403 100 468 000 3902 Inträdesavgifter 42 000 21 000 82 000 3985 Statliga/kommunala bidrag 29 828 29 000 29 000 3986 Statligt upprustningsbidrag 0 0 0 3990 Övr ersättn och intäkter 3 714 0 0 3999 Påminnelseavgifter 800 0

Rörelsens intäkter Swedish to English Accountin

Rörelsens Intäkter Kursavgifter SSF Intäkter Medlemsavgifter S:A Intäkter Rörelsens kostnader Programvaror Medaljer och Priser Träningsläger Lokalhyra Kost och Logi Materialkostnad Funktionärskostnad Bruttovinst Resekostnader Stipendier Porto Kontorsmaterial Kundförluster Bankkostnade RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning 3040€ Övriga bidrag 58 890,00 Summa nettoomsättning 58 890,00 SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 58 890,00 RÖRELSENS KOSTNADER Övriga externa kostnader 5020€ El för belysning -24 344,00 5060€ Städning och renhållning -5 279,00 5170€ Reparation och underhåll av fastighet -2 221,0

Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3010 Medlemsavgifter seniorer 33 880,00 37 680,00 3011 Medlemsavgifter juniorer 14 860,00 14 780,00 3110 Fadderbidrag SSF 25 671,00 18 575,00 3210 Medlemsbidrag landstinget 120 457,00 132 480,00 3430 Schackfyran 27 360,00 35 911,00 S:a Nettoomsättning 222 228,00 239 426,00 Övriga rörelseintäkte RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning 3001 Årsavgift 30 500,00 3002 Serviceavgift (belysning) 900,00 3004 Bidrag 19 000,00 Summa nettoomsättning 50 400,00 SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 50 400,00 RÖRELSENS KOSTNADER Råvaror och förnödenheter 4007 Vägmaterial -10 500,00 4008 Plogning (K Jonsson Entreprenad) -18 750,00 4009 Saltning -3 000,0 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3680 Öresutjämning 1,00 0,00 0,00 0,0 % S:a Nettoomsättning 1,00 0,00 0,00 0,0 % Övriga rörelseintäkter 3900 Medlemsavgifter 383 000,00 382 300,00 403 100,00 95,0 % 3902 Inträdesavgift 42 000,00 0,00 21 000,00 200,0 % 3985 Statliga/kommunala bidrag 29 828,00 28 386,49 29 000,00 102,9 Rörelsens intäkter och lagerförändring Övriga rörelseintäkter 3989 Övriga erhållna bidrag 1 000,00 1 000,00 3990 Övr ersättn och intäker 5 200,00 5 200,00 S:a Övriga rörelseintäkter 6 200,00 6 200,00 S:a Rörelseintäkter och lagerförändring 6 200,00 6 200,00 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter m

Anders Hedin Invest AB Årsredovisning 2014PPT - Ekonomisk styrning A PowerPoint Presentation - ID
 • Ehandel Nyheter.
 • Coin Prognose 2025.
 • Climate change effect on China.
 • Produktionsavtal el.
 • Lediga tomter Skövde.
 • Ledger Nederlands.
 • Hus till salu i Grekland Thessaloniki.
 • Bitcoin burn address generator.
 • Hur många invandrare bor i Sverige 2020.
 • Elica Dunstabzugshaube laut.
 • Discovery Plus.
 • De Volkskrant Digitale Editie.
 • Ignition Casino bitcoin bonus Reddit btccasino2021 com.
 • 33 KWG.
 • Hedge fund manager salary 2020.
 • Amorteringsfrihet SEB.
 • Vad är naturtyper.
 • Glowing red eyes.
 • XRP Azië.
 • Unionen inkomstförsäkring vid egen uppsägning.
 • Days to cover gme shorts.
 • Instalco Hernhag.
 • Billiga All Inclusive resor till Turkiet.
 • Best stock this week.
 • Talga Resources Sverige.
 • Peab eller Skanska.
 • Skilsmässa huslån.
 • Mortgage calculator australia how much can I borrow.
 • Best tuner cars Reddit.
 • Mensa Japanese Puzzle box.
 • How to get Bittrex key and secret.
 • Bitdefender exclusions not working.
 • LeoVegas uitbetalen Nederland.
 • Mijn toeslagen berekenen.
 • Shopping trends 2021.
 • Bohag sambolagen.
 • Avveckla aktiebolag inventarier.
 • Hur lång tid tar det att få F skatt.
 • Chain LINK prediction.
 • Coin Prognose 2025.
 • Working Document 02/2013 providing guidance on obtaining consent for cookies.