Home

Bitumen asfalt

Bitumen (betoningen ligger på andra stavelsen) [1] är ett bindemedel bestående av kolväten. Det framställs ur petroleum och benämns i vissa fall populärt asfalt. Det används som bindemedel i ytbeläggning för körbara ytor (asfaltbetong), men också som ytlager på takpapp och vissa isoleringsmaterial Det bitumen som har framställts genom vakuumdestillation kallas destillerat bitumen (eng. straight run bitumen) och används huvudsakligen för tillverkning av asfalt. Bild 5:3 Framställning av bitumen Asfalt, eller asfaltbetong, som är den korrekta benämningen består av krossat stenmaterial, cirka 95% samt bitumen, ca 5%. Utöver detta tillsätts ofta även vidhäftningsmedel för att förbättra vidhäftningen mellan stenmaterialet och bindemedlet och på så sätt öka asfaltens beständighet Swebit - SBS-polymermodifierat bitumen. Den ökande trafikbelastningen gör att väghållare och entreprenörer söker nya lösningar för att förlänga livslängden på asfaltsbeläggningar. Användandet av SBS (Styren-butadien-styren)-polymermodifierat bitumen har därför ökat under senare år

Mjukare bitumen ger asfalten bättre flexibilitet att följa rörelser i underlaget, till exempel tjälrörelser och har dessutom bätt­re självläkande egenskaper om skador skulle uppstå. Till högtrafikerade vägar används normalt ett bitumen med en hög styvhet (hårdare bitumenkvalitet) Vi levererar pumpar och slangar för Asfalt och Bitumen som är anpassade för att klara de tuffa krav som ställs. Vi erbjuder en unik kompetens och har egen tillverkning, montering och egna serviceverkstäder. Vi har lång och bred erfarenhet från applikationer inom petrokemi och asfalt och bitumen Bindemedlet i konventionell asfalt görs av bitumen, som framställt ur råolja. Bitumens klimatpåverkan beräknas till omkring 300 kilo koldioxidekvivalenter per 1 000 kilo bitumen, enligt siffror från IVL Svenska Miljöinstitutet. Utöver detta tillkommer de utsläpp som är knutna till transport av materialet Det låter bra men löser inte det stora problemet, eftersom nytillverkning av asfalt kräver tillsats av ett bindemedel med namnet bitumen - en fossil produkt med stor miljöpåverkan. Medlet håller ihop stenarna som är den andra komponenten i asfalt. Trots att cirka 95 procent av asfalten är sten så är bitumen en betydande miljöbelastning Bitumen Mörkbrunt till svart, svårflyktigt, fast till halvfast material med bindande förmåga. Bitumen kan bildas i naturen i form av naturasfalt men framställs vanligen genom raffinering av petroleum. Bitumenbundet lager Lager bestående av stenmaterial och bituminöst bindemedel. Chipsten Stenmaterial av ensartad storlek avsett för invältning

Asphalt Pavement On The Road Stock Image - Image of lane

Asfalt och tjärasfalt. I vägar och asfalterade ytor kan det förekomma både ny och gammal asfalt i olika lager. Asfalt tillverkad före 1975 innehåller stenkolstjära, så kallad tjärasfalt. Stenkolstjära i sin tur innehåller PAH (polyaromatiska kolväten) som är miljö- och hälsoskadliga. Om det finns tjärasfalt brukar underliggande. Asfalt; Bitumenemulsion; Bitumenemulsion Svevia har fyra fabriker för tillverkning av bitumenemulsion - ett bindemedel för asfalt. Vi erbjuder allt från standardprodukter för klistring av asfaltlager till specialvarianter som uppfyller olika funktionskrav Särskilt för Asfalt, bitumen: I slutna förvaringstankar kan svavelväte ackumuleras till farliga koncentrationer. Vid brand/upphettning bildas mycket giftiga gaser/ångor Bitumen. Bitumen är den komponent av beläggningen som kostar allra mest pengar. Eftersom materialet lätt går att åter smälta ner och återvinna kan man spara mängder av pengar. Återvunnen asfalt innehåller nämligen mängder av bitumen. Återvunnen asfalt i Stockholm sparar transport, tid och penga

Produktionen av asfalt sker i en asfaltanläggning. Vanligen är det en fast anläggning men mobila anläggningar finns också. När man gör asfalt blandas stenkross med bindemedlet bitumen och hettas upp till någonstans mellan 150 och 180 ° C. Den färdiga asfaltsmassan består till ungefär 95% av krossad sten och 5% bitumen Vi tillverkar asfalt i en rad olika kvaliteter och med olika egenskaper, dels standardprodukter, dels specialprodukter. Våra asfaltsprodukter passar till allt från gator, garageuppfarter och cykelbanor till motorvägar och flygfält. De huvudsakliga produktområdena är bärlager, bindlager, slitlager och olika typer av kallt asfaltgrus Asfalt (äldre synonymer bitumen judaicum, svart bernsten, syrisk asfalt, jordbeck) används ofta som en förkortning av asfaltbetong, som används till vägbeläggningslager och består av bindemedlet bitumen (förr istället ofta av stenkolstjära) och krossat stenmaterial. Innan det färdigblandade materialet lagts ut på väg, kallas det asfaltmassa Särskilt för Asfalt, bitumen: Irriterande. Ämnets irriterande egenskaper ökar med stigande temperatur. I slutna förvaringstankar kan svavelväte ackumuleras till farliga koncentrationer

Asfalt , även känd som bitumen ( UK : / b ɪ tj ʊ m ɪ n / , US : / b ɪ tj u m ə n, b aɪ - / ), är en klibbig, svart, höggradigt viskös vätska eller halv fast form av petroleum . Det kan finnas i naturliga avlagringar eller kan vara en raffinerad produkt och klassas som en tonhöjd . Före 1900-talet användes också termen asfalt Asfalt och beläggning Beläggningar av varmmassa är den vanligaste typen av asfaltbeläggningar och tillverkas i ett asfaltverk. Beroende på egenskaper och användningsområden blandas stenmaterial, bindemedlet bitumen och eventuella tillsatser till önskad kvalitet

I Sverige består asfalten på vägarna numera av en blandning av bindemedel och sten. Bindemedlet (bitumen) är en petroleumprodukt. Förr var bindemedlet tillverkat av stenskolstjära, som är mycket cancerframkallande. Ibland återanvänds asfalt, som är baserad på stenkolstjära Lignin skapar biobaserad asfalt. Stora Enso har tagit fram Lineo™, ett material bestående av lignin, som kan ersätta många fossila material. Ett av dem är bindemedlet bitumen i asfalt. Även om sammansättningen är ny har den visat sig leva upp till förväntningarna då den testats på allt från cykelbanor till vägar med tung trafik Beskrivning av asfalt och bitumen Asfalt är i huvudsak en blandning av de naturliga råmaterialen sten, sand, filler (finmaterial) och bitumen. Bitumen är en petroleumprodukt som framställs genom destillation av råolja. Förutom dessa material, som används standardmässigt, ka

Asfalterar · Finns i hela Sverige · Bygger infrastruktu

 1. skas med 34%. Pressrelease
 2. Nästa kurstillfälle: februari 2022 Målgrupp Kursen vänder sig till arbetschefer, platschefer, arbetsledare, laboratoriepersonal, inköpare/säljansvariga inom entreprenadföretagen samt kontrollanter, beställare och konsulter som vill veta mer om bitumen och bitumenprovning. Förkunskaper Asfaltskolans allmänna kurs eller motsvarande. Innehåll Kursen består både av teoretiska.
 3. Bläddra genom 22 Tillverkare producent inom branschen lösningsmedel för asfalt och bitumen på Europages, en B2B-plattform för att hitta partners världen över
 4. Asfalt består främst av (cirka 94 %) krossat stenmaterial. Resterande del utgörs av ett bindemedel som kallas bitumen som ger den svarta färg som asfalt förknippas med. Hur länge ska asfalt torka? Asfaltens torktid beror på vilken sorts asfalt som används

Svevia - Asfalt - Ett komplett asfaltserbjudand

Bitumen - Wikipedi

 1. Bitumen is often misused as a term when describing asphalt and can be confusing for many people. In the UK, most people will say bitumen when describing an aggregate mixture of bitumen, stones or gravel and sand. In Australia, we call the mixture asphalt. While bitumen is mostly used in a mixture, it can also be used as a binder for roads
 2. Asfalt består till huvudelen av krossad sten i olika storlek beroende på vad asfalten ska användas till och ett bindemedel, vanligtvis bitumen. Det är bitumen som ger asfalten dess svarta färg. Asfalt eller asfaltsbetong är det vanligaste materialet för vägbeläggningar i Europa
 3. Skumning av bitumen är ingen ny metod, men tidigare har man haft problem med bearbetbarheten hos asfalten, vilket ledde till kvalitetsproblem. Det NCC har gjort är att utveckla metoden. -Vi använder precis samma bitumen och samma ballast som i konventionell asfalt men vi har förändrat produktionskedjan på flera sätt
 4. Road bitumen 20/30 is produced in the process of oxidization of a vacuum residue obtained from the distillation of crude oil. Road bitumen 20/30 can be used for asphalt mix production , especially for asphalt subbases and binder courses with High Modulus (EME)

5 Bindemedel - Asfaltboke

PB25, together with ordinary bitumen, eliminates the need to use polymerized bitumen in the asphalt production process. During the production phase, it modifies the characteristics of both bitumen and aggregates and allows increasing the physical and mechanical characteristics of the asphalt, without any changes in the production parameters Asfalt och beläggning. Beläggningar av varmmassa är den vanligaste typen av asfaltbeläggningar och tillverkas i ett asfaltverk. Beroende på egenskaper och användningsområden blandas stenmaterial, bindemedlet bitumen och eventuella tillsatser till önskad kvalitet ORLEN Asfalt is the sole shareholder of a Czech company ORLEN Asfalt Česká republika, formed following the acquisition of all shares in Paramo Asfalt, selling bitumen manufactured by refineries in Litvinov and Pardubice. 17 April 2013 saw the official registration of the company's Romanian branch - ORLEN Asfalt Sp. z o.o

asfalt ska bli mer lättillgänglig för fler intressenter och att en ökad aktivitet avseende återvinning av returasfalt ska uppstå. Handboken är skriven för beställare, projektörer, entreprenörer och leverantörer av olika kategorier och för alla typer av objekt De flesta av våra tätskikts- och beläggningsprodukter är baserade på asfalt (bitumen). För att på bästa sätt möta olika behov och krav så har vi också utvecklat material och system med härdplaster och termoplaster. Är du intresserad av att köpa produkter eller tjänster kontakta info@dabgroup.se. Tätskikts-produkter

Asfalt - Peab Asfal

Swebit - SBS-polymermodifierat bitumen - Peab Asfal

Takbeläggning med asfalt är farligt. 14 maj, 2012. Arbete med takbeläggning av asfalt är sannolikt cancer-framkallande, enligt IARC, som är ett WHO-institut för cancerforskning. Resultatet kom fram vid institutets internationella utvärdering av cancerrisker vid arbete med asfalt Asfalt, stenkolstjära och vägtjära Huvuddelen av det svenska belagda väg-nätet består av asfaltbeläggningar. Asfalt är i huvudsak en blandning av de natur-liga råmaterialen sten, sand och filler , samt bitumen, som är ett bindemedel som framställs ur råolja. Dessutom kan olika typer av tillsatsmedel förekomm

Asfalt Asfalt vs Bitumen . Tre extremt populära byggmaterial som används över hela världen, asfalt, bitumen och asfalt är verkligen ganska svåra att skilja sig från varandra till det otränade ögat. Emellertid varierar karaktären hos dessa tre material drastiskt, varigenom det är mycket nödvändigt att skilja dem från varandra Jo, som bekant är bitumen det svarta i asfalt, och en restprodukt från framställningen av till exempel bensin från olja. Poängen är att bitumen redan idag i viss mån är självläkande, rent naturligt. Beroende på varifrån oljan kommer har dock bitumen skiftande egenskaper, så även när det kommer till den självläkande delen Synonymer1 bitumen, asfalt Kokpunkt >400 C vid 101,3 kPa Smältpunkt 30-130 C Flampunkt >230 C Löslighet i vatten ingen Relativ densitet (vatten=1) 1,0-1,18 kg/dm3 vid 25 C 1,0-1,95 kg/dm3 vid 15 C Självantändningstemperatur >400 C Fördelningskoefficient (log P o/

bitumen från asfalt med Dynamisk Skjuvreometer, DSR - Utveckling av mätteknik och jämförande bitumenstudier. Lund, Lunds universitet, LTH, Institutionen för Teknik och samhälle. Trafik och väg 2014. Thesis. 251 Abstract: Sustainable development is a comprehensive goal of the community. ordet asfalt används som kortform för asfaltmassa och asfaltbeläggning. asfaltlösning: kan även benämnas bitumenlösning bitumen löst exempelvis klister, lim eller bitumen polymermodifierad asfalt: bitumen med tillsatser av polymerer SBS-asfalt: polymermodifierad bitumen med tillsatser av styren-butadien-styren skarvklistring. Asfalt består av sten och bitumen och olika tillsatsmedel beroende på asfaltssort. Asfaltens temperatur vid utläggning ligger mellan 150 - 180 grader. Asfalten är känslig för vridmoment när den är nylagd - Bitumen är det bindemedel som används för att binda ihop stenmaterialet och skapa den svarta slitstarka asfalt som våra vägar beläggs med. Lignin är ett samlingsnamn för en polymer som ingår i växters cellväggar och som ger virket dess styvhet och mekaniska styrka förklarar Mattias Andersson, produkspecialist inom asfalt på Svevia Den asfalt som passar på nya vägar passar inte lika bra på garageuppfarter eller parkeringsplatser. Vi har sorter som har grövre och finare asfalt, med större grad av bitumen, som ger en mjuk asfalt, jämfört med asfalt som har lägre grad bitumen, vilket ger en grövre asfalt

8 Proportionering - Asfaltboke

Bitumen. With over 100 years' experience, Shell Bitumen is the world's leading supplier of bitumen. We supply enough bitumen to help resurface 500 km of road every day; that's enough to travel around the world 4.5 times in one year. Our wide range of innovative bitumen products is designed to help meet the challenges of road, roofing and. ASFALT I KUNGSÄNGEN AB LABORATORIUM HÄR KONTROLLERAR VI: MASSATEMPERATUR; BINDEMEDELSMÄNGD; STENKURVA; Provtagning asfaltproduktion Bitumen: Provning av bitumen sker genom leverantörens egenkontroll

Pumpar för asfalt, bitumen & petrokemisk industri Colly

LOTOS Asfalt is a leading company on the Polish market of bitumen producers and one of the largest manufacturers of this material in Europe. Since its establishment, the operation of LOTOS Asfalt Sp. z o.o. has been closely related to the structures of LOTOS Group, which remains our sole shareholder Asphalt, also known as bitumen (UK: / ˈ b ɪ tj ʊ m ɪ n /, US: / b ɪ ˈ tj uː m ə n, b aɪ-/), is a sticky, black, highly viscous liquid or semi-solid form of petroleum.It may be found in natural deposits or may be a refined product, and is classed as a pitch.Before the 20th century, the term asphaltum was also used. The word is derived from the Ancient Greek ἄσφαλτος ásphaltos Asfalt (грч. ásphaltos — bez padanja) takođe poznat kao bitumen je lepljiva, crna i visoko viskozna tečnost ili polu-tečnost koja se javlja uz brojna ležišta nafte i drugih minerala.Može se naći u prirodnim ležištima ili može biti rafiniran proizvod, a klasifikuje se kao katran.Pre 20. veka korišćen je i termin asfaltum. Reč je izvedena iz starogrčkog ἄσφαλτος. Klistrig asfalt retar upp bilförare på riksväg 66: Ingen tar ansvar. En klistrig massa som fastnar i däcken och ger allvarliga lackskador retar upp bilförarna på riksväg 66. Nu ska Trafikverket utreda vad som hänt. Redan för två år sedan kom rapporter om klistrig vägbana på riksväg 66 som går från Västerås genom.

Så ska framtidens asfalt bli mer klimatsmar

Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. De hål i gatornas asfalt som uppdagas i samband med att snön försvinner.; Under vintertid tar vägar, med så kallad tyst asfalt, så mycket stryk att beläggningen kan lossna från vägbanan.; Under midsommarhelgen fylls vägarna av stadsbor som vill byta ut asfalt och betong mot en mer lantlig. Asfalt består af en nøje sammensat blanding af stenmaterialer bundet sammen af bindemidlet Bitumen. Bitumen udvindes fra olie og er en klistret, sort og meget viskøs masse, der består en blanding af forskellige højmolekylære kulbrinter.De tungeste af disse stoffer kaldes asfaltener, som udgør de strukturdannende molekyler omlejret af de viskøse olier og harpikslignende stoffer

Gröna vägar med cirkulär asfalt skanska

Bitumen, (lat. 'asfalt'), naturligt forekommende eller kunstigt fremstillede brændbare stoffer, der hovedsagelig består af carbon og brint (carbonhydrider) med høje molekylvægte. Konsistensen er ved almindelig temperatur tyktflydende eller fast, undertiden glasagtig, dvs. med muslet brudflade; farven er sort eller mørkebrun. Bitumen bruges først og fremmest som bindemiddel i vejbelægninger Asfalt kadang-kala juga dikenali sebagai bitumen), merupakan bentuk petrolium cecair melekit, hitam dan amat likat atau separa pepejal.Ia boleh didapati secara semulajadi atau sebagai produk diperhalusi; ia merupakan bahan yang dikelaskan sebagai tar. Sehingga kurun ke-20, istilah asphaltum turut digunakan. The word is derived from the Ancient Greek ἄσφαλτος ásphaltos bitumen. fast eller halvflytande kolväteförening, t ex trätjära och asfalt; Översättningar . fast eller halvflytande kolväteförening, t ex trätjära och asfalt. asturiska: betún m, betume m

Asfalt | RecyBEM B

Asfalt är ganska svårt men du vet hur svårt exakt hur kan den specifika vikten av asfalt beräknas och vilka faktorer spelar en roll för Vad Asfalt . Användning av tät asfalt som grundvattenskydd vid deponier, vägar,. En vanlig asfaltmassabeläggning innehåller 5-vikt- bitumen och 93-vikt- Bitumen decanters are applied to melt the solid bitumen from barrels, bags into the liquid. Working principle, barrel entering mode, precautions elaborated Asfalt zavod Asfalt zavodi. 517 likes · 1 talking about this. Asfalt zavodlari ishlab chiqaruvchi, asfalt zavod satilir, LiaoYuan Road Construction Machiner Popravite asfalt. Izredno elastična, visoko oprijemljiva, s polimeri obogatena bitumenska hladna zalivna masa FUGOLIT-FLEX, je namenjena za zatesnitev mrežastih in lasastih razpok, odprtih stikov na asfaltnih in betonskih površinah. Preberite več >

Grossist- och detaljhandelstjänster med asfalt, beck och bitumen, transportabla konstruktioner av betong och natursten, monument av betong och natursten, byggelement och byggnadsmaterial av betong och natursten, nämnda varor även med olika ytbeläggningar, speciellt med byggnadsstenar, gatsten, stenplattor och trädgårdsplattor för läggning på mark och för fästande på fasader. sticky, black and highly viscous liquid or semi-solid form of petroleum; bitumen variety. Asphalt seep at the McKittrick Oil Field in California. Upload media. Wikipedia. Subclass of. material, mixture. Different from. asphalt concrete Vind en vergelijk producten van de beste merken en retailers bij ProductShopper. Vergelijk de prijzen voordat je koopt. Vind de beste deals bij ProductShopper Pumpar för Asfalt & Bitumen. ROTAN erbjuder flexibla och beprövade pumplösningar i 12 olika pumpstorlekar för asfalt- och bitumenapplikationer. Pumpens unika egenskaper passar marknadens behov och de nya polymerbaserade formlerna. Beprövade tätningsalternativ finns för rena eller slitande asfaltsblandningar där det finns risk för läckage Asfalt består till största delen av sten, precis som betong. Skillnaden är att man i asfalt använder Bitumen, en oljeprodukt, som ger en flexibel och mycket hållbar beläggning. Framställningen av asfalt har moderniserats och är idag världens vanligaste material för vägbeläggning, lika hållbart som det är kostnadseffektiv och flexibelt

Asfalt. Pavelab Asfaltanalysator. Pavelab Automatic Closed System. Asfaltanalysator för separation och utvinning av bitumen, filler och ballastmaterial från asfaltprover genom användning av lösningsmedel i ett slutet system. Komplett med tvättrumman med 0.063mm masköppning, ce. TOK-Fill är ett reparationsbruk av bitumen, fyllmedel av stenmaterial samt speciella tillsatsmedel som gör materialet i stort sätt lika bra som ny asfalt . Den leve- reras i 25 kg plasthink och är färdig att användas direkt ur hinken. Den är testad och jämförd med ny asfalt och håller motsvarande värden

Asfalt och tjärasfalt - Företagare - Göteborgs Sta

- Asfalt består av sten och bitumen, som är en produkt som framställs av råolja. Kan vi hitta något som kan ersätta bitumen som bindemedel i asfaltmassan skulle vår negativa klimatpåverkan kunna sänkas dramatiskt, säger Mattias Andersson som är produktspecialist inom asfalt på Svevia ELECTRICAL HEATING FÖR ASFALT OCH BITUMEN. Kostnadseffektivt alternativ till uppvärmning med het olja eller ånga Beläggning på busshållplatser med lite trafik kan utföras med standardbeläggning av asfalt. Överbyggnaden ska då dimensioneras med ett bindlager. Under bindlagret läggs ett lager med skelett AG. Denna lösning är bara avsedd för busshållplatser med lite trafik, för alla övriga busshållplatser bör någon form av. Krav . Provtagning och hantering . Vid all rivning/fräsning av asfalt lagd före 1974 ska en fältanalys göras. Denna utförs genom att provet sprayas med en vit lösningsmedelsbaserad färg där färgen förändras om det förekommer stenkolstjära i provet Att återanvända asfalt som du föreslår gör man också på riktigt, men då blandar man den gamla asfalten med ny asfalt (upp till 50% gammal asfalt). Sedan räknar man inte med att all bitumen kommer att bli flytande igen i processen, så man behöver lite extra bitumen

City of Pasco: Beware of Paving/Asphalt Scams - NBC RightFree photo: Asphalt Texture - Asphalt, Black, Blacktopasphalt (bitumen) barrelShell’s Innovations in Bitumen Research and Development

Vanlig asfalt binds samman med bitumen, ett bindemedel som kommer från oljeindustrin. I den asfalt som nu läggs på en teststräcka vid Storbron i Sundsvall, har tio procent av bitumenet bytts. Bitumen increased 734 CNY/T or 30.81% since the beginning of 2021, according to trading on a contract for difference (CFD) that tracks the benchmark market for this commodity. Historically, Bitumen reached an all time high of 3934 in March of 2019 En man fastnade i en tank med bitumen i Hörby, rapporterar Kvällsposten. Bitumen är ett bindemedel till asfalt, mannen satt fast upp till midjan och materialet uppgavs vara på väg att stelna En man fastnade vid lunchtid i en tank med bitumen i Hörby. Bitumen är ett bindemedel till asfalt och mannen satt fast upp till armhålorna - samtidigt som materialet var på väg att stelna

 • Log scale TradingView.
 • Vårbynätverket förundersökningsprotokoll Flashback.
 • Investeerder Gezocht Horeca.
 • Art made from Piano parts.
 • Netflix Dogecoin.
 • Procentuell förändring kalkylator.
 • Tranås AIF matcher.
 • How to use Bitcoin up.
 • Noah Glass net worth Olo.
 • Berufsunfähigkeitsversicherung wann abschließen.
 • Är ett försvar positivt.
 • Größter Solarpark Europas.
 • Cursus daytraden crypto.
 • Antminer D3 цена.
 • Trafikverket Mälarbanan.
 • The disappearance of hatsune miku lyrics english.
 • Aflossing crowdfunding.
 • Nekad lån för många kreditupplysningar.
 • Klarna Überweisung Daten.
 • ICA Gruppen årsredovisning 2021.
 • Share trading courses Australia.
 • Disney Store UK.
 • Relative purchasing power parity.
 • HiveIO support.
 • NBP Account Opening Form.
 • Does Service Canada call you for EI.
 • Best indicators for day trading gold.
 • Egendesignad pool.
 • DigiD deregistration.
 • Overclockers UK return policy Reddit.
 • LokalTapiola bilförsäkring.
 • Kanga Winnie the Pooh.
 • Belastingverdragen Nederland overzicht.
 • Bitcoin is a bubble.
 • RBTC swap.
 • Blackmail case law in India.
 • Bygga hus Villa Varm.
 • Lediga studentjobb Skövde.
 • Clemondo riktkurs.
 • Live wallpaper software for PC.
 • Bokrea Stora Coop 2021.